מאמרים

"אישור עריכת ביטוח" בפרשנות הפוליסה ובחינת יישום ההנחיות המוצעות על ידי רשות ההון

נתבקשתי לחוות דעתי בסוגיה המתייחסת לאופי הכיסוי הביטוחי לתוצאות של התבקעות צנרת תת קרקעית בעבודות תשתית, שבהן חפירה, חיתוך וקידוח. הפרשה פורסמה בפוליסה ב-2017 ונושאיה הוצאות שיקום כבדות ונזק סביבתי רב שנמשכו חודשים אחדים, שנגרמו מחמת הדליפה. מכלול נזקים זה גרר תובענות ייצוגיות מצד דיירי הסביבה כלפי המזמין ומבטחתו, וכן תביעה גדולה מצד המזמין כלפי המבטחת לכיסוי העלויות שלהן נצרך לשיקום הנזק ולכיסוי חבויותיו. המבטחת של עבודות התשתית כללה בין מבוטחי הפוליסה את מזמין העבודה, את הקבלנים המבצעים, קבלניהם וקבלני המשנה שלהם, ואת הרשויות המעורבות. לביטוח זה ערכה המבטחת, מלבד...
Pages