פיננסים

בוטלה מכירת "הפניקס" ל"פוסון"

לבורסה נמסר: "היות וטרם הושלמו כל התנאים שנקבעו בהסכם, הסכימו הצדדים על ביטולו של ההסכם בהתאם למנגנון שנקבע בו, וכל צד ויתר באופן בלתי חוזר…
Pages