רגולציה

חברת ביטוח אינה פטורה מהחובה לנמק כיצד חושב תשלום למבוטח, גם כאשר הסכום חלקי

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון קבעה כי תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת שבוצע בהתאם להוראות סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, אינו פוטר את חברת הביטוח מחובת ההנמקה כיצד חושב סכום זה ביחס למכלול רכיבי תביעת הביטוח. הפונה הגיש לחברת הביטוח תביעה כצד ג' נגד חברת הביטוח, שבה הפוגע ברכבו היה מבוטח. הפונה הסתמך בתביעתו על חוות דעת פרטית של שמאי, לפיה סך כול הנזק לרכבו עמד על 10,000 שקל בתוספת ירידת ערך של 4%. כמו כן נתבע שכר טרחה שמאי. עוד באותו נושא: חברת ביטוח החזירה לתוקף פוליסות פרט...
Pages