אייל סיאני

שינויים בכללי הטיפול בהפקדות לחיסכון הפנסיוני

[caption id="attachment_39335" align="alignleft" width="300"] אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה[/caption] במהלך החודשים האחרונים ערכה רשות שוק ההון בדיקה לבחינת אופן יישום ממשק מעסיקים בשוק. נוכח תוצאות הבדיקה, ועל מנת להביא לשיפור בתהליכי סליקת הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני, פורסם תיקון לנספח ה' (ממשק מעסיקים) בחוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני", במסגרתו נקבעו הוראות נוספות המחייבות בעלי רישיון וגופים מוסדיים, וכן בוצעו תיקונים לממשק מעסיקים. להלן עיקרי השינויים, כפי שסוכמו על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה: טופס הנחיות חלוקת כספים למעסיק- על מנת...
הרפורמה במסמך ההנמקה

הרפורמה במסמך ההנמקה

בשבוע שעבר פרסמה המפקחת על הביטוח את הנוסח הסופי (נכון למועד זה) של חוזר ההנמקה המלא, הכולל שינויים משמעותיים ביחס למצב הנוכחי. התיקון פורסם בעקבות…
Pages