אייל סיאני

גם העמיתים המנוידים צפויים ליהנות מהעודף האקטוארי הצפוי בקרנות הפנסיה החדשות

לאור כניסתן לתוקף של התקנות להקצאת אג"ח ב-1 ביולי 2017 (התקנות המקצות לפחות 60% אג"ח למקבלי קצבאות), צפוי להיווצר עודף אקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות במועד ביצוע המאזן האקטוארי בגין הרבעון השלישי לשנת 2017. על פי ההערכות, העודף יגיע בחלק מקרנות הפנסיה לכ-0.9%.  זכאים לעודף האמור הם העמיתים להם קיימת יתרה צבורה בקרן ב-30 לספטמבר 2017. עם זאת, בגלל שחלוקת העודף בפועל נעשית רק לאחר פרסום הדוחות הכספיים (קרי, עד סוף נובמבר 2017), העודף האקטוארי האמור צפוי להתחלק בפועל בין העמיתים שלהם קיימת יתרה צבורה בקרן ב-30 לספטמבר 2017. אך...
Pages
  • 1
  • 2