המפקח על הביטוח

הפרת "תנאי מוקדם" בביטוח עבודות קבלניות – מה דינה? / מאת יעקב קיהל

[caption id="attachment_55010" align="alignright" width="161"] מאת יעקב קיהל[/caption] על פי נסיבות המקרה, במהלך ביצוע עבודות חפירה פגע הקבלן המבוטח בצינור הביוב הראשי של המושב בו בוצעה העבודה ובצינור הביוב הפנימי של המבנה. לצינורות האמורים חדר בטון והם נחסמו באופן שהצריך את ניקוזם בעלות מרובה. הפגיעה תוקנה על ידי המבוטח, אך המבטחת דחתה את תביעתו על פי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מכוח האמור בפוליסה. זאת, לגבי הצורך בבדיקה מקדימה אצל הרשויות המתאימות בדבר תשריט המתחם המדויק של צנרת ומיתקנים תת קרקעיים באתר. בבדיקת השמאי אכן הסתבר, כי המבוטח לא הוכיח שנערכה בדיקה...
Pages