הראל

הראל תשלם למבוטחיה הפרשי הצמדה על תגמולי ביטוח מאז 2011

הראל תשלם למבוטחיה הפרשי הצמדה על תגמולי ביטוח ששולמו בתחילת העשור הנוכחי בתחום ביטוחי הבריאות. כך סוכם בפשרה על תביעה ייצוגית שהוגשה לאישור בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שעליה דיווחה חברת הביטוח בבורסה. התשלומים מחולקים לשתי תקופות: בגין התקופה הראשונה יושבו 70% מההפרשים ובגין התקופה השנייה ההפרשים יוחזרו במלואם. הסדר הפשרה יחול כך שלגבי התקופה שבין ה-16 במאי 2010 ועד ל-16 במאי 2013 (התקופה הראשונה) תשלם הראל תשלום בגובה של 70% מהפרשי ההצמדה בתוספת ריבית על פי התקופה. לגבי התקופה שמיום ה-17 במאי 2013 ועד למועד חתימת הסכם הפשרה (התקופה...
Pages