ייצוגית

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: העלתה דמי הניהול בקופות הגמל לחיסכון הקטנות ללא הודעה מוקדמת

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של כ-2 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל. זאת, בטענה להעלאת תעריף דמי הניהול בקופות הגמל והפנסיה הקטנות והרדומות בגין שנת 2016, ללא הודעה מוקדמת ובניגוד לדמי הניהול אותם ציינה החברה בפני עמיתיה כי תגבה מהם. בבקשה מצוין, כי ככלל, משיכת כספים מקופות גמל וקרנות פנסיה לפני המועד שנקבע לכך בדין מחויבת במס בשיעור של 35% מהסכום הנמשך. על אף האמור ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), חוסך (עמית) בקופת גמל לחיסכון או...