סולבנסי 2

מנורה מבטחים – הקבוצה הראשונה שקיבלה את אישור רשות שוק ההון לעמידה בהוראות סולבנסי 2

[caption id="attachment_24773" align="alignleft" width="225"] יהודה בן אסאייג, מנכ''ל מנורה מבטחים ביטוח[/caption] מנורה מבטחים ביטוח מדווחת כי קיבלה את אישור רשות שוק ההון לעמידה בהוראות חוזר הסולבנסי: הוראות בדבר הון עצמי לכושר פירעון של מבטח. הוראות אלו צפויות להחליף את הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח) לעניין הון נדרש לכושר פירעון. לשם עמידה בהוראות אלו חברות הביטוח נדרשו לקבל אישור רשות שוק ההון על ביצוע ביקורת ליישום הוראות חוזר הסולבנסי. במנורה מבטחים מציינים כי היא הקבוצה הראשונה אשר קיבלה את האישור כאמור. למנורה מבטחים ביטוח...