עדכון רגולטורי לנובמבר 2017

רשות שוק הון, ביטוח וחיסכון פרסמה עדכון רגולטורי שני לנובמבר 2017

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פרסמה את העדכון הרגולטורי השני לחודש נובמבר 2017. העדכון כולל, בין היתר, טיוטת תיקון לחוזר המגדיר נורמות שירות של בעל רישיון אל מול הלקוחות ואופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. כמו כן הרשות פרסמה נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי והענקת אשראי לצד הנחיות לבעל השליטה בנושא, נוהל מינוי נושא משרה והנחיות לנותן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי עבור אישור בעל השפעה. נושא הוראות הסבר חיסכון פנסיוני אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל הוראות החוזר מחליפות את ההוראות שנקבעו בתקנות תשלומים לקופת גמל למעט תקנה 11....
פורסם העדכון הרגולטורי לנובמבר 2017

פורסם העדכון הרגולטורי לנובמבר 2017

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פרסמה את העדכון הרגולטורי לחודש נובמבר 2017. העדכון כולל, בין היתר, טיוטת תיקון לחוזר המאוחר המאפשרת לחברות הביטוח להתחיל לשווק…