קרנות פנסיה

נמצא הפתרון לבעיית חלוקת העודף האקטוארי למניידים בקרנות הפנסיה

לאור כניסתן לתוקף של התקנות להקצאת אג"ח ביום ה-1 ביולי 2017 (התקנות המקצות לפחות 60% אג"ח למקבלי קצבאות), צפוי להיווצר עודף אקטוארי בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות במועד ביצוע המאזן האקטוארי בגין הרבעון השלישי לשנת 2017. מי שזכאי לעודף האמור, הם עמיתים להם קיימת יתרה צבורה בקרן ב-30 לספטמבר 2017. עם זאת, על פי אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, בגלל שחלוקת העודף בפועל נעשית רק לאחר פרסום הדוחות הכספיים (קרי, עד סוף נובמבר 2017), העודף האקטוארי האמור צפוי להתחלק בפועל בין העמיתים שלהם קיימת יתרה צבורה בקרן ב-30...