AXA

AXA ו-XL הקטינו את החשיפה לנזקי טבע קטסטרופליים

המבטחת הצרפתית AXA יחד עם XL Group (שנרכשה על ידי AXA בסכום של 15.3 מיליארד דולר) הקטינו את החשיפה שלהם לנזקי טבע קטסטרופליים בשיעור של 40% (יחסית לשנת 2017). כך עולה מתוצאות המחצית הראשונה של 2018. הקטנת החשיפה התבצעה על ידי פעולות חיתומיות וכן רכישת ביטוח משנה. עסקת הרכישה של XL תסתיים במחצית השנייה של 2018. במקביל דיווחה AXA על ירידה בשיעור של 11% בהכנסה נטו, בתום החציון הראשון של שנת 2018, לסך של 2.80 מיליארד דולר. השינוי מוסבר בשינוי בשווי נכסים ואי יציבות בשווקי המט"ז, אשר הקטינו את ההכנסה...
LCCG רוכש את Equitable Life

LCCG רוכש את Equitable Life

קבוצת הביטוח האירופאית Life Company Consolidation Group LCCG הודיעה על הסכמתה לרכוש את Equitable Life Assurance Society תמורת 1.8 מיליארד דולר. על פי מתווה העסקה כל עסקי…
אושר המיזוג בין  XL Group ו –AXA

אושר המיזוג בין XL Group ו –AXA

בעלי המניות הרגילות של מבטח המשנה XL Group הביעו את הסכמתם לרכישת 100% של מניות המבטח על ידי המבטח הצרפתי AXA תמורת 15.3 מיליארד דולר,…
האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

ארגון האומות המאוחדות הזמין מבטחים לקחת חלק בסקר העולמי הראשון בתחום החיתום הביטוחי של סיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). מטרת הסקר היא לפתח קווים מנחים…
Pages
  • 1
  • 2