Munich Re

נזקי טבע במחצית הראשונה של 2018 – הנמוכים מאז 2005 / מאת ישראל גלעד

אסונות טבע מסביב לעולם גרמו, במחצית הראשונה של שנת 2018, לנזקים בהיקף של 33 מיליארד דולר. על פי הנתונים המתפרסמים על ידי Munich Re הנזקים הם הנמוכים ביותר מאז 2005, שנה בה נרשמו אסונות טבע בהיקף של 29 מיליארד דולר (לאחר תיאום אינפלציוני). בשנת 2017 היקף אסונות הטבע היה כ-65 מיליארד דולר והממוצע של 30 השנה שחלפו עומד על סך של 68.3 מיליארד דולר. הנזקים המבוטחים הם בהיקף של 17 מיליארד דולר לעומת 25.5 מיליארד דולר בשנת 2017 אולם קרובים לממוצע של 30 שנה העומד על סך של 17.5מיליארד דולר....
AIG רוכש מבטח חיים בריטי

AIG רוכש מבטח חיים בריטי

המבטח האמריקאי American International Group, Inc. AIG הודיע על הסכם לרכישה של מבטח החיים הבריטי Ellipse ממבטח המשנה הגרמני Munich Re. המבטח פועל בתחום ביטוח…
האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

האו"ם מזמין מבטחים להשתתף בסקר עולמי

ארגון האומות המאוחדות הזמין מבטחים לקחת חלק בסקר העולמי הראשון בתחום החיתום הביטוחי של סיכוני סביבה, חברה וממשל (ESG). מטרת הסקר היא לפתח קווים מנחים…