S&P Global Ratings

ההחזר על ההון של מבטחי המשנה בשנים 2018-2019 יכסה בקושי את עלות ההון

S&P Global Ratings מפרסם תחזית על פיה ההחזר על ההון של מבטחי המשנה בעולם יגיע לכדי 8%-6 לקראת סוף 2018. התשואה הצפויה מכסה בקושי את עלות ההון. S&P צופה כי ב-2019 ההחזר על ההון יהיה בטווח של 7-8%. ההחזר על ההון ב-2017 היה בשיעור של 1.2% בלבד – 6.3% פחות מעלות ההון. תשואה זו היא הנמוכה ביותר ב-13 השנים האחרונות. על אף התוצאות השליליות של 2017, מבטחי המשנה לא השכילו להעלות את מחירי חידוש הביטוח בשנת 2018 עקב תחרות עזה (בעיקר בתחום הרכוש והתאונה). S&P אינו צופה הגירה של משקיעים...