XL Group

AXA ו-XL הקטינו את החשיפה לנזקי טבע קטסטרופליים

המבטחת הצרפתית AXA יחד עם XL Group (שנרכשה על ידי AXA בסכום של 15.3 מיליארד דולר) הקטינו את החשיפה שלהם לנזקי טבע קטסטרופליים בשיעור של 40% (יחסית לשנת 2017). כך עולה מתוצאות המחצית הראשונה של 2018. הקטנת החשיפה התבצעה על ידי פעולות חיתומיות וכן רכישת ביטוח משנה. עסקת הרכישה של XL תסתיים במחצית השנייה של 2018. במקביל דיווחה AXA על ירידה בשיעור של 11% בהכנסה נטו, בתום החציון הראשון של שנת 2018, לסך של 2.80 מיליארד דולר. השינוי מוסבר בשינוי בשווי נכסים ואי יציבות בשווקי המט"ז, אשר הקטינו את ההכנסה...
אושר המיזוג בין  XL Group ו –AXA

אושר המיזוג בין XL Group ו –AXA

בעלי המניות הרגילות של מבטח המשנה XL Group הביעו את הסכמתם לרכישת 100% של מניות המבטח על ידי המבטח הצרפתי AXA תמורת 15.3 מיליארד דולר,…
AXA רוכש את XL

AXA רוכש את XL

המבטח הצרפתי הבינלאומי AXA הודיע כי הוא מתכנן לרכוש את XL Group תמורת 15.3 מיליארד דולר, כך פורסם ביום ב' השבוע. הרכישה תיצור את המבטח…