האם נכלל בביטוח גם מחסן נוסף, שלא נערך לגביו מסמך או אישור של המבטח?

האם נכלל בביטוח גם מחסן נוסף, שלא נערך לגביו מסמך או אישור של המבטח?

נטען על ידי המבוטח, כי ביקור סוקר במחסן החדש טרם הנזק הינו חוליה במצגי המבטח על הסכמתו לבטח את המחסן

מאת יעקב קיהל

מדובר במחסן חדש שנשכר לאחרונה על ידי המבוטח והוא ביקש לצרפו לביטוח הרכוש שנערך לטובתו. תהליכי המו"מ השתהו והמבטח לא ערך כל אישור או מסמך תוספת שיכללו מחסן זה ברשימת האתרים המפורשים בפוליסה. לאחר קבלת החזקה על ידי המבוטח והכנסת פריטי ציוד ומלאי למחסן, ניזוקו המחסן ותכולתו מאש שפרצה באתר.

כמי שעסק רבות בגיבוש ועריכה של נוהלי העבודה בביטוח כללי ובהגדרת סמכויות חתמים, סוקרים וסוכני ביטוח, והואיל והייתי שותף בכתיבת מערכי השיעור התורתיים בכל ענפי הביטוח הכללי של המכללה לביטוח שליד איגוד חברות הביטוח, נתבקשתי על ידי המבטח לחוות דעתי המקצועית האם נכרת חוזה ביטוח בינו לבין המבוטח לביטוח המחסן החדש ותכולתו, והאם היה הביטוח תקף במועד השריפה.

למרות שהפוליסה אישרה בתנאיה מראש כלילת מתחמים נוספים, הייתה דעתי שהאישור התייחס, בהגבלת סכומי אחריות, למתחמים בשימוש ארעי בלבד, ולא לכאלה שנועדו לשימוש של קבע, כפי שאירע במקרה זה. למתחמים-של-קבע היה צורך בגמירת דעת מפורשת מצד המבטח לכריתת החוזה לגבי אתר מסוים זה, ולדעת מלומדים (ראה ירון אליאס, דיני ביטוח) עצם קבלת מסמכים או פניות מן המבוטח או מטעמו אינה מהווה קבלה מצד המבטח, במיוחד לא כאשר לא הוחלפו מסמכים מחייבים מכל צד ולא בוצעו אמצעי מיגון כנדרש.

טענת המבוטח כאילו הסתיימו הליכי החיתום העקרוניים וכל שאירע עתה הוא שינוי בסיכון, לא נראתה בעיניי כפרשנות נאותה של העיקרון המנחה עסקות ביטוח, וכלילת האתר החדש הייתה טעונה אישור המבטח. במשק הביטוח מקובל כי תהליך המו"מ עלול להיות מורכב ומתמשך, ועד למתן אישורו של המבטח, בע"פ או בכתב, זמני או קבוע, לכריתת החוזה ולעריכת הביטוח – אין הביטוח נכנס לתוקפו. דעתי הייתה, שגם אם סביר להניח שבסופו של דבר היה המבטח מסכים ליתן כיסוי ביטוחי, בתנאים שיוגדרו, אין להסיק מכך שנעשה קיבול, שכן אחרת אין משמעות להליך הבדיקה.

נטען על ידי המבוטח כי ביקור סוקר במחסן החדש טרם הנזק הינו חוליה במצגי המבטח על הסכמתו לבטח את המחסן. גם אליבא דסוכן הביטוח, נוצר מצג של המבטחת כאילו "קיים כיסוי ביטוחי זמני למחסן נשוא התביעה". הבהרתי כי למיטב הבנתי וניסיוני, הטענה מופרכת. שיגור סוקר הינו ענין שבשגרה לבחינת עסקים העומדים לביטוח ואין הוא מעיד על הסכמה או הסכמה לכאורה של המבטח. מן המפורסמות הוא, שלסוקר הסיכונים בחברות הביטוח אין כל סמכות לאשר עסקת ביטוח (אצל מבטחים אחדים נדרש החתם לפעול כפי המלצת הסוקר לדחות את העסקה) וכי תפקידו הוא לבדוק את הסיכונים העומדים לביטוח בלבד, והמלצת אמצעי בטיחות ומיגון להקלת סיכונו של המבטח. לידיעתי, הדבר ידוע למרבית הלקוחות העסקיים, ובוודאי שידוע הוא לסוכני הביטוח האמונים על הנחיות החיתום של המבטחים.

מבחינה תורתית, אין הסוקר מהווה חלק ממערכת שיווק הביטוח והריהו רק אחד מאותם מקורות המידע שבהם נעזר החתם, מקבל העסקים, בניתוח עסקת הביטוח. לצרכי עבודתו נזקק הסוקר, בין היתר, לדיון עם המבוטח או עם נציגיו באופני ניהול הסיכונים בעסקו ולאימות מידע, והכל מתוך הבנה טכנית של הסיכון. אחריות הסוקר היא באומדן הסיכונים בעסקה, לרבות ביצוע חובות הווידוא המוטלות לעיתים על מבטח, אך בשום פנים אין הוא נציג עסקי של המבטח או חתם. הסוקר הינו תצפיתן ויועץ הסיכונים למבטח בלבד.

נטען על ידי המבוטח, כי הוטעה לחשוב ש"בשלה" העסקה מפי סוכן הביטוח. בחילופי הגרסאות  שביניהם הצהיר הסוכן, כי התנה את מתן הכיסוי על ידי המבטח, וכניסת הביטוח לתוקפו, בקיום דרישות הסוקר. להבנתו, שתיקת המבטח בסוגיה זאת אכן יצרה מצג לפיו קיים כיסוי ביטוחי למחסן. בחוות דעתי הסתייגתי מפרשנות הסוכן להליכי המו"מ והצבעתי על נוהלי העבודה שהונחה בהם הסוכן מלכתחילה: הנוהל אינו משאיר את שאלת הכיסוי "פתוחה" להשערות ולציפיות סרק, אלא מגדיר שיגור מסמך מפורש לגבי תחולת הכיסוי הזמני, תקופתו ותנאיו. "העדר תשובה" אין משמעותו "מצג חיובי" לעניין תוקף הביטוח.

מכאן ואילך "התגלגלה" המחלוקת לשאלה האם חרג סוכן הביטוח מגדר שליחותו עבור המבטח. להבנתי, המקרים של הרשאות חיתום לסוכנים-מן-השורה אינן שגרתיות בביטוחים עסקיים ובנסיבות כאלה ההסתמכות על אישור הסוכן טעונה ראיה סבירה ואינה אוטומטית. מן העובדות בתיק זה הבנתי כי הציפיות שנטענו על ידי המבוטח, כאילו הוסדר ביטוחו למחסן החדש, לא היו סבירות דיין כדי הסתמכות עליהן.

____________________________________________________________________

הכותב הינו יועץ ביטוח וניהול סיכונים, בעבר שימש כחתם ראשי בהפניקס ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח