ייצוגית נגד שלמה בטענה להפרת הסכם והטעיה בפוליסת ביטוח לדירה

ייצוגית נגד שלמה בטענה להפרת הסכם והטעיה בפוליסת ביטוח לדירה

בבקשה מצוין, כי פוליסת הביטוח לדירה של שלמה כוללת בין יתר "ביטוח נזקי מים ונוזלים למבנה" וכתב שירות שכותרתו: "כתב שירות לטיפול בנזקי צנרת, איטום ושירותי חירום", לטענת המבקש, החברה מסרבת לתקן או לשפות בנזקים שנגרמו כתוצאה מדליפות מים ו/או לבצע עבודות איטום שונות למעט עבודות רובה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד ש.שלמה הנמנית על קבוצת שלמה בטענה להפרת ההסכם עם מבוטחיה בשל סירובה לבצע עבודות ו/או לשפות את המבוטחים בנזקים שנגרמו להם כתוצאה מדליפות מים ו/או לבצע עבודות איטום שונות למעט עבודות רובה.

בבקשה נאמר, כי עמדתה של ש. שלמה חברה לביטוח היא שכיסוי נזקי המים וכיסוי האיטום מוגבלים לעבודות רובה בלבד, וכי במקרה בו תתקבל עמדתה זו, הרי שמדובר בסייג שהיא נמנעה מלהציגו ולהדגישו בהתאם לחובותיה על פי דין, ועל כן אי לאפשר לה להסתמך עליו.

נטען בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי שלמה בלקאר, כי למצער מדובר בהטעיית החברה את מבוטחיה, אשר סברו כי רכשו ביטוח לדירה הכולל את הכיסויים האמורים, אך בפועל מדובר בכיסוי מצומצם מאוד, כמעט ריק מתוכן.

בבקשה מצוין, כי פוליסת הביטוח לדירה של שלמה כוללת כיסוי לנזקים במבנה הדירה, כאשר בין יתר הכיסויים הנכללים בביטוח קיים כיסוי שכותרתו: "ביטוח נזקי מים ונוזלים למבנה" וכן כתב שירות שכותרתו: "כתב שירות לטיפול בנזקי צנרת, איטום ושירותי חירום".

בבקשה נאמר, כי כיסוי נזקי המים שבפוליסה מחייב את שלמה לשפות את המבוטח בנזקים שנגרמו לו כתוצאה "מהימלטות או דליפה של מים", ואילו כיסוי האיטום מחייב את החברה לבצע עבודות איטום שונות ומגוונות בדירה המבוטחת ובכללן: "תיקון או חידוש האיטום הנדרש עד להפסקה מלאה של חדירת מים". ואולם למרות זאת, בפועל עמדתה של החברה היא כי הכיסוי היחידי הקיים בביטוח הינו "כיסוי לאיטום לקוי המצריך רובה חיצונית בלבד".

לטענת המבקש, מעיון בפוליסה ובכתבי השירות עולה כי בשום מקום לא נרשם בהם וודאי שלא ניתן להבין מהם שהם כוללים רק עבודות רובה. נהפוך הוא, מובן מהם כי הכיסוי כולל את כל הנזקים והעבודות הנדרשות, לרבות עבודות רובה.

עוד טוען המבקש, כי היות שההטעיה מלכתחילה מציגה את עסקת הביטוח באופן "חיובי" יותר מאשר היא באמת, והיות שהדבר משפיע באופן מובנה על מחירו של הביטוח ומעלה אותו ביחס למחירו ללא ההטעיה, הרי שההפרש שבין שני המחירים הוא הנזק שנגרם למבוטח.

בנוסף נאמר בבקשה, כי המבוטחים סברו כי הפוליסה מכסה נזקי מים ואיטום לרכושם, ועל כן ממילא ככל שהם נדרשים לשלם מכיסם סכומי כסף בגין נזקים אלה, נגרם להם נזק בסכומים ששילמו.

המבקש מציע להגדיר את הקבוצות המיוצגות באופן הבא:

א. כל מבוטחי ש.שלמה שהביטוח שלהם כולל הרחבה לנזקי מים, שנגרמו לנכס שביטחו נזקים כתוצאה מדליפת או הימלטות מים, והחברה נמנעה מלתקן/לשפות אותם בנזקיהם, למעט עבודות רובה.

ב. כל מבוטחי ש.שלמה שהביטוח שלהם כולל ביטוח מפני נזקי איטום, ושהחברה נמנעה לבצע בנכס המבוטח עבודות איטום שונות או לשפות אותם בעלותן, למעט עבודות רובה חיצוניות.

בית המשפט מתבקש למנות רו"ח מטעמו, אשר יעריך ויקבע מה הם הסכומים שאותם נמנעה חברת הביטוח לשלם למבוטחיה, ולאפשר למבקש להגיש תחשיב נזק קבוצתי לאחר שתיקבע הגדרת הקבוצה המיוצגת ויתקבלו מסקנות רואה החשבון.

משלמה ביטוח נמסר: "פוליסות הביטוח בחוזה לביטוח דירה הינן בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית, והחברה פועלת בהתאם להוראות הדין ובכפוף לתנאי הפוליסה התקנית. החברה תענה לבקשה בערכאות המתאימות".