משרד המשפטים סירב להכיר באישורי ביטוח בפורמט החדש

משרד המשפטים סירב להכיר באישורי ביטוח בפורמט החדש

לאחר היוודע דבר קיומה של הרפורמה עדכנו במשרד המשפטים את הנוהל וניאותו לקבל את האישור בנוסח החדש. משרד המשפטים בתגובה: המשרד לא עודכן על ידי הגורמים הרלוונטיים על כניסתה לתוקף של הרפורמה. לכשנודע לנו, מחלקת רישיונות קיבלה את האישורים החדשים וכל חברה שנדחתה, יכולה לשוב ולהגיש את האישור החדש

משרד המשפטים סירב להכיר באישורי ביטוח בפורמט החדש שקבעה רשות שוק ההון. במסגרת בקשות לקבלת רישיון לחברות שמירה לשנת 2020, נדרשות החברות המבקשות להפקיד ערבות בנקאית בסכום של 6 מיליון שקל, או לרכוש ביטוח אחריות מקצועית בסכום של 2 מיליון שקל וביטוח לנזקי צד ג' בסכום של 4 מיליון שקל. לצורך הוכחת קיום הביטוח גיבש משרד המשפטים טופס אישור קיום ביטוח, שאינו בפורמט החדש כפי שנקבע ברשות שוק ההון.

לפוליסה נודע כי גופים שרכשו ביטוח הציגו את אישור הביטוח בפורמט החדש, אולם משרד המשפטים סירב לקבל את האישור. זאת, למרות שחברות הביטוח אינן רשאיות כיום לחתום על אישורים שלא בפורמט שקבע משרד האוצר.

לאחר היוודע במשרד המשפטים דבר קיומה של הרפורמה של רשות שוק ההון, עדכנו במשרד המשפטים את הנוהל וניאותו לקבל את האישור בנוסח החדש.

תגובת מנהלת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים: "משרד המשפטים לא עודכן על ידי הגורמים הרלוונטיים על כניסתה לתוקף של הרפורמה. לכשנודע לנו, מחלקת רישיונות קיבלה את האישורים החדשים וכל חברה שנדחתה, יכולה לשוב ולהגיש את האישור החדש".