שיפור ברווחיות ושינוי מגמה ברבעון השלישי / מאת חגי שפירא

שיפור ברווחיות ושינוי מגמה ברבעון השלישי / מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. למרות ההתאוששות של תחום החובה הוא עדיין ניצב רק במקום השלישי בתרומה לרווח והרבה אחרי תחומי הרכוש ורחוק ממה שהורגלנו בעבר. ינואר-ספטמבר 2018 לפי ענפים

תפוקת האלמנטרי בתום שלשה רבעונים הגיעה ל-17.626 מיליארד שקל, המהווים גידול של כ-5% ביחס לאשתקד. (16.783 מיליארד שקל). אם ננטרל את ההשפעות בגין הקדמות תחילת ביטוח בתחומי הרכב (משנת 2017 ל-2016), ניתן להיווכח שהגידול זניח ואינו נותן מענה לצמיחה האמיתית של השוק בכל תחומי הפעילות.

באשר לרווחיות, המגזר האלמנטרי הציג רווח של 1.06 מיליארד שקל המהווים גידול של 6.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (רווח של 992.5 מיליון שקל).

להזכירכם, רק ברבעון השני דיווחנו על ירידה משמעותית ברווחיות לעומת אשתקד (ירידה של 19.4%), אך ברבעון השלישי חל מהפך והרווחיות ברבעון השלישי הייתה גבוהה יותר משני הרבעונים גם יחד.

הסיבות העיקריות לשיפור הרווחיות ברבעון השלישי הם:

א. גידול חד ברווחי השקעות ברבעון השלישי המשפיע בעיקר (אך לא רק) על רווחיות ביטוח חובה וחבויות.

בביטוח חובה הגידול ברווחי השקעות ברבעון השלישי תורם לגידול חד ברווחיות (ביחס לתוצאות בחציון) ואילו בביטוח חבויות הגידול ברווחי השקעות תורם לקיטון בשיעור ההפסד (ביחס לתוצאות שהוצגו בחציון).

למרות השיפור ברווחי השקעות ברבעון השלישי (במצטבר של שלושת הרבעונים), עדיין יש חוסר קטן לעומת השנה החולפת של כ-25 מיליון שקל (רווחי השקעות של 892.8 מיליון אשתקד ולעומת 867.2 מיליון בשנה הנוכחית).

ב. המשך מגמת השיפור החיתומי ברכב רכוש אשר הביא את התחום לשיא חדש ברווחיותו – רווח מצטבר של 735.1 מיליון שקל בתשעה חודשים, המהווים קרוב ל-70% מרווחיות המגזר האלמנטרי בכל תחומי הפעילות (1059.6 מיליון שקל). הגידול ברווחיות התחום עדיין קשור לפעולות החיתומיות שנעשו בחברות בחציון השני של 2016 וכן בשנת החיתום 2017.

למרות הרבעון המוצלח, ניתן להבחין שהתחרות משפיעה מאוד על תחומי הפעילות הרווחיים ואנו נתקלים בהמשך מגמה של ירידת תעריפים, הן בפוליסות פרט (בעיקר רכב, אך יש מגמה דומה בדירות) וכן בפוליסות עסקיות.

גורמים נוספים שהשפיעו על התוצאות ב-9 החודשים קשורים לעליית המדד (בדרך כלל השפעה שלילית על התוצאות – הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות) ובמגמה הפוכה, עדכוני היוון בגין וינוגרד שהביאו לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות. כמו כן, פגעי מזג אוויר (השפעה על ביטוחי רכוש ובעיקר בתת תחום העסקי ודירות). אם ננטרל את השפעת רווחי ההשקעות ונתרכז בהשפעות החיתומיות, נוכל להבחין בגידול ברווח החיתומי בתחום רכב רכוש וירידה בתחום רכוש ואחרים.

באשר לתחומים האחרים (חובה וחבויות) יש לבחון כל חברה בנפרד, כאשר עיקר ההשפעה קשור בעדכון תביעות משנות חיתום ישנות. בנוסף, אנו נמצאים בתחילת תקופה של העלאות ריבית וזה עשוי להשפיע כבר בעתיד הקרוב בחלק מהחברות לעל ההתחייבויות הביטוחיות.

 

רכב רכוש

 

תחום רכב רכוש הינו הגדול ביותר מבין כל תחומי הפעילות ותפוקתו הגיעה ל-7.045 מיליארד שקל (6.523 מיליארד בתקופה ינואר-ספטמבר 2017) – גידול של כ-8%. תפוקת התחום מהווה כ-39.9% מתפוקת האלמנטרי בתקופה הנסקרת (17.626 מיליארד).

בנטרול ההשפעה של הקדמות ביטוח ועליית מספר כלי הרכב עקב המשך המגמה הצרכנית, ניתן להבחין בבלימה של גידול בתעריפים (שאפיין השנים 2017 ו-2016) ובחלק ניכר מהחברות אכן ניתן להבחין במגמה של ירידה תעריפית ברבעונים האחרונים. הירידה התעריפית מאפיינת שוק תחרותי ובוודאי בתחומי פעילות רווחיים. המאמצים החיתומים שנעשו בחברות בשנים הקודמות הביאו את רווחיות התחום לשיא חדש שלא הכרנו בעבר.

עיקרו של הרווח בתקופה הנסקרת חיתומי (כ-80%) ומקצתו השקעתי (כ-20%). הרבעון הנוכחי נחשב לרבעון טוב במיוחד ורק ברבעון הנוכחי הרווח הגיע ל-304.9 מיליון שקל, שהינו רווח שיא רבעוני בכל התקופות. כל חברות הביטוח הציגו רווחיות בתחום זה והחברה הרווחית ביותר והגדולה ביותר בתחום היא מנורה מבטחים החזקות.

 

 רכב חובה

 

התפוקה בביטוח חובה הגיעה ל-4.261 מיליארד שקל, המהווים גידול של 5% ביחס לתקופה המקבילה (4.057 מיליארד שקל).

התחום הינו השני בגודלו ומהווה כ-24.1% מתפוקת האלמנטרי (17.626 מיליארד בתקופה הנסקרת). אם ננטרל את הקדמות הביטוח (משנת 2017 ל-2016) והגידול במצבת כלי הרכב, ניווכח שהפרמיה דומה לאשתקד למרות העובדה שהחזרי עודפי הרווח מקרנית ירדו ל-7% (היו כ-13% בתקופה המקבילה).

ברבעון השני התחום הציג ירידה ברווחיות לעומת השנה החולפת, בעיקר עקב הירידה ברווחי השקעות, אך ברבעון השלישי הרווחיות קפצה לרמה דומה לשנה החולפת (ואף מעבר לכך) והגיעה לכדי 149.6 מיליון שקל המהווים גידול של 6.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (140.8 מיליון שקל).

התרומה של התחום לרווחיות האלמנטרי בתקופה הנסקרת כ-14.1% (149.6 מתוך 1059.6 מיליון שקל) עדיין רחוקה מרחק רב ממה שהורגלנו בעבר ולמרות הרבעון המוצלח.

התחום ניצב רק במקום השלישי בתרומה לרווח והרבה אחרי תחומי הרכוש (רכב רכוש ורכוש אחר ואחרים).

בנוסף לגידול ברווחי השקעות, ניתן להבחין במגמת קיטון ההפרשות בגין היוון (שבוצע בשנים 2016 ו-2017 בעקבות דוח וינוגרד). מנגד, עליית המדד והגידול בהפסדי הפול גרמו למגמות הפוכות.

גורמים אחרים המשפיעים על התחום, בעיקר עדכוני תביעות משנות חיתום קודמות ועדכונים הנובעים מהנוהג המיטבי, השפיעו בצורה שונה על כל אחת מהחברות.

ההשפעה של ביטוח המשנה בתפוקה (כ-40% מתפוקת התחום) ובתוצאות נמצאת במגמת גידול.

החברה הרווחית ביותר בתחום זה בתקופה הנסקרת היא שלמה ומנורה מבטחים החזקות היא החברה הגדולה ביותר.

 

רכוש אחר ואחרים

 

תפוקת תחום רכוש ואחרים כוללת את תתי התחומים בתי עסק/אובדן רכוש, דירות, הנדסי, ימי, תאונות אישיות וכל מה שלא נכלל בתחומי הרכב או בחבויות.

תפוקת התחום הגיעה ל-3.869 מיליארד שקל, המהווים גידול מזערי של 1.7% ביחס לתקופה מקבילה (3.801 מיליארד שקל). התחום מהווה כ-21.9% מתפוקת המגזר האלמנטרי.

למרות שיש לבדוק כל תת תחום בנפרד, ניתן להסיק שאי הגידול בפרמיה לא נתן מענה לשיעור הצמיחה במשק ומאופיין לפיכך בירידת מחירים.

התחום הציג רווח של 339.1 מיליון שקל, המהווה קיטון של כ-19% ביחס לתקופה מקבילה (רווח של 418.8 מיליון שקל). למרות הירידה ברווחיות, התחום מהווה כ-32% מרווחי האלמנטרי וניצב במקום השני בתרומה לרווח. (339.1 מתוך 1,059.6 מיליון שקל).

בנוסף לתחרות שהביאה לירידת מחירים, פגעי מזג האוויר (בעיקר בחציון הראשון) גרמו לירידה ברווחיות על פי דיווחי חלק מהחברות. בנוסף, יש סימנים לירידה ברווחיות הדירות עקב כניסת הרפורמה של נזקי המים החל מספטמבר 2017.

התחום עתיר ביטוח משנה (כ-60% מהתפוקה) ובחלק מהחברות התקבלו דיווחים על שינויים שהשפיעו על הרווחיות (בעיקר לרעה) ואשר נובעות בין השאר משינויים בהסכמים הנובעים מהתוצאות. החברה הרווחית ביותר בתחום זה בתקופה הנסקרת היא הפניקס והראל היא החברה הגדולה ביותר.

 

חבויות

 

תחום החבויות כולל בעיקר את תתי התחומים: חבות מעבידים, צד ג', חבות המוצר ואחריות מקצועית.

תפוקת התחום הגיעה לכדי 2.449 מיליארד שקל המהווים גידול של 2% ביחס לאשתקד (2.4 מיליארד שקל).

התחום הינו הקטן ביותר באלמנטרי ומהווה כ-13.9% (2.449 מיליארד מתוך 17.626 מיליארד שקל). שיעור הגידול נתן אמנם מענה לשיעור הצמיחה במשק, אך הוא עדיין רחוק מהרצוי בהתייחס לתוצאות החיתומיות.

הפסדי התחום הגיעו בתקופה הנסקרת ל-164.3 מיליון שקל והם מהווים החמרה (בעיקר חיתומית) ביחס לאשתקד (הפסד של 28.5 מיליון שקל).

ברבעון השלישי, רווחי ההשקעות שגדלו, האטו את קצב ההפסדים החיתומים, אך עדיין יש הפסדים  חיתומיים חרף רווחי ההשקעות בתתי התחומים (חבות מעבידים וצד ג').

ניתן להבחין בחלק מהחברות שבתתי התחומים הרווחיים (אחריות מקצועית ומוצר) חלה שחיקה ברווחיות.

החברה הגדולה בתחום היא הראל. חברת הכשרה הציגה באופן מפתיע ומקרי את הרווחיות הגדולה ביותר בתקופה הנסקרת.

 

סיכום

 

רווחי ההשקעות ברבעון השלישי והמשך המגמה של הרווחיות החיתומית בתחום רכב רכוש היו הגורמים העיקריים לכך שלאחר הצגת ירידה ברווחיות בחציון הראשון חזרנו לאופטימיות זהירה.

הרבעון השלישי גרם לשינוי מגמה ולפיכך הרווחיות חזרה למימדים של השנה החולפת ואף מעבר לכך.

למרות ההתאוששות של תחום החובה, הוא עדיין ניצב רק במקום השלישי בתרומה לרווח והרבה אחרי תחומי הרכוש ורחוק ממה שהורגלנו בעבר.

החברה הגדולה ביותר באלמנטרי בתום תשעה חודשים היא הראל ובמקום השני (בהפרש קטן) מנוורה מבטחים החזקות. החברה הרווחית ביותר באותה תקופה היא מנורה מבטחים החזקות ובמקום השני (ומאוד קרוב) הפניקס.

לקראת הרבעון הרביעי יצטרפו אלינו לסקירה שתי חברות חדשות (ווישור וליברה) ואנו נאחל להן הצלחה.

 

תוצאות תחומי הפעילות ב-9 חודשים ראשונים של 2018

תוצאות תחומי הפעילות ב-9 חודשים ראשונים של 2017