תביעה לאחריות סוכן הביטוח בגין טענה לאי התאמת הפוליסה לצרכי המבוטח / מאת יעקב קיהל  

תביעה לאחריות סוכן הביטוח בגין טענה לאי התאמת הפוליסה לצרכי המבוטח / מאת יעקב קיהל  

המבוטח עצמו היה זה שבחר את יריעת הסיכונים מפניה התגונן, וכן לא הביע כל עמדה או העדפה בחידוש הביטוח, במהלך שבע שנים שבהן הורה על "חידוש ללא שינוי", למרות שהמשאית הוחלפה 

בעלים של משאית גרר הוביל מחפרון, שהועמס כתמיד על גבי המשאית בפיקוח מנהל העבודה של בעלי המחפרון. הואיל וכף המחפרון לא כופפה מטה, היא נתקלה במהלך ההובלה בגשר, וניזוקה

לטענת בעל המשאית מוטלת האשמה להעמסה הלקויה ולגרימת הנזק על המעמיס המורשה והמוסמך, שלוחו של בעל המחפרון

מבטחת המחפרון, שאליה פנה בעליו לשיפויו, אכן שיפתה את הבעליםהניזוק כנזקו, ופנתה לשובב את תגמולי הביטוח ששילמה מן המוביל. הוא מצידו טען שאינו הגורם לנזקאלא בעל המחפרון באמצעות מנהל העבודה שלולפיכך, לדעתו, לא קמה זכות תחלוף למבטחת זאת בגין נזק שמבוטחה – באמצעות שלוחו – גרמו. טענה זאת היא ש"מוטטה", בסופו של דבר, את תביעת השיבוב

עם זאת הודיע המוביל על קרות המקרה למבטחת שלוולדאבונו סירבה לטפל בפנייתו בטענתה כי הפוליסה שערכה לטובתו לא ביטחה את המטען המובל במשאיתואלא ביטוח חבות כלפי צד שלישי שאינו בעל המטעןמכאן, הגיש המוביל הודעת צד שלישי כלפי סוכן הביטוח שתיווך בעסקת הביטוח בינו ובין מבטחתו למקרה שתביעת הנזיקין כלפיו תתקבל בערכאותתביעת המוביל אמורה הייתה ל"התגלגל" אל מבטחת האחריות המקצועית של סוכן הביטוח, לולא טופלה בדרך אחרת על ידי הסוכן עצמו וכשל התביעה

דיון 

1. טענות המוביל כלפי סוכנו נתמכו בנימוקים אחדים:

א. הסוכן היה מודע לעיסוק המבוטח בגרירה, ולפיכך היה חייב על פי דין להציג בפניו את פתרונות הביטוח הראויים לעיסוק זה. לדעת המוביל, שנתמכה בספרות המקצועית (כמועו"ד ג'ון גבע: סוכן הביטוח), סוכן הביטוח אינו מתווך גרידא אלא שותף פעיל ביצירת הפוליסה, המתרגם את המידע שהמבוטח מציג בפניו לכלל פוליסה וחב חובות זהירות ונאמנות מקצועיות כלפיו.

בלקוח רשאי לפעול תוך הסתמכות על ניסיונו והתמחותו המקצועיות של סוכן הביטוח ועל חובת הסוכן לגלות לו את מגוון האפשרויות העומדות בפניו.

ג. בניתוח הסיכונים הגלומים בעיסוקו של המבוטח יש לכבד את ציפייתו הסבירה לפתרון ביטוחי ראוי ויישום כוונתו לקבל פתרון כזה. לפחות, על סוכן הבטוח (המומחה) להציג בפני לקוחו (ההדיוט) את יריעת הפתרונות, יתרונותיהם וחסרונותיהם. כך גם נדרש הדבר בהוראות החוק משכבר לגבי "שמירה על עניינם של המבוטחים". במקרה הנדון טען המוביל, כי על סוכן הביטוח להגשים בייעוצו את יעוד ה"משאית" ב"השאת" מטען

טענות אלה, כלפי הסוכן, נראו גם בעיני, לולא העובדה שהמבוטח עצמו היה זה שבחר את יריעת הסיכונים שהוגן מפניה, וכן לא הביע כל עמדה (או: העדפה) בחידוש הביטוח, מאז שבע שנים שבהן הורה על "חידוש ללא שינוי", למרות שהמשאית הוחלפה. כמו כן, כבר בראשית העסקה, ובניגוד לעמדתו בכתב התביעה, לא ביקש המבוטח (בע"פ או בכתב) כיסוי כולל אלא ביטוח חלקי (צד שלישי) בלבד, ואם כךלא הוכיח כי הסתמך על שיקול דעתו הבלעדי של סוכן הביטוח

2. את המבטחת ראה המוביל כשלוחתו על פי חוק של סוכן הביטוח בענייני המו"מ לכריתת חוזה הביטוח, ולפיכך הגיש הודעת צד שלישי גם כלפיה. שאלה זאת לא נידונה בפרשה זאת

_______________

הכותב הוא יועץ ביטוח וניהול סיכונים, בעבר שימש כחתם ראשי בהפניקס ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח