תום הרבעון ה-3: תחרות בענפי הפרט ושחיקה הדרגתית בתעריפים / מאת חגי שפירא

תום הרבעון ה-3: תחרות בענפי הפרט ושחיקה הדרגתית בתעריפים / מאת חגי שפירא

אנו בעיצומו של תהליך שחיקה הדרגתית ברמה החיתומית, ניכרת דאגה עקב הפזילה של החברות השונות לערוצי הפצה מוקטנים בעמלה או ישירים. ינואר-ספטמבר 2019 לפי תחומי פעילות

תוצאות הרבעון השלישי בענף הביטוח היו קשות עבור רוב חברות הביטוח (במיוחד הגדולות) עקב ירידת שער הריבית חסרת סיכון והמגמות הצפויות של שער הריבית בעתיד. עיקר ההשפעה על תוצאות החברות היה במגזרים ביטוח חיים/חיסכון ארוך טווח וביטוחי ובריאות (במיוחד בסיעוד), אך אין ספק שההשפעה של שער הריבית גרמה נזק ברוב החברות בהתייחסות לביטוח חובה והחבויות של המגזר האלמנטרי, אך במינון קטן בהרבה. ירידה בשער הריבית חסרת סיכון מחייבת להגדיל (ברוב המקרים) את ההתחייבויות הביטוחיות.
הסיוע שקיבלו תחומי הפעילות חובה וחבויות מפסיקת בית המשפט העליון ביחס לריבית ההיוון והעמדתה על 3%, תוך אימוץ מסקנות ועדת קמיניץ (וביטול למעשה של ממצאי ועדת וינוגרד) והגידול העצום ברווחי השקעות, מיתנו
את ההשפעה של ירידת הריבית חסרת סיכון.
בתקופה הקשה של ענף הביטוח בכל מגזרי הפעילות הצליח המגזר האלמנטרי להציף רווחיות חסרת תקדים וב-9 חודשים הושג רווח של 2.69 מיליארד שקל, שהציב את המגזר כמוביל ברווחיות בשנה הנוכחית.
למרות ההצלחה של הביטוח האלמנטרי (ביחס למגזרים אחרים), החלו בשנה הנוכחית לצוף בעיות שעלולות לפגוע ברווחיות העתידית של המגזר האלמנטרי ועל החברות להיערך לכך.

תפוקה ורווחיות

התפוקה של המגזר האלמנטרי הגיעה בתקופה הנסקרת (ינואר-ספטמבר 2019) ל-17.9 מיליארד שקל המהווים גידול של (רק) 340.7 מיליון שקל (1.9%) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (17.559 מיליארד שקל).
אם נתייחס לשיעור הצמיחה במשק (כולל גידול במצבת כלי הרכב), ניתן להבחין בתופעה המאפיינת את תחומי הפעילות לאורך כל השנה והיא השחיקה בפרמיה הממוצעת בתחומי הרכב (רכוש וחובה) שלא נותנת מענה לשיעור הגידול במצבת כלי הרכב. לעומת זאת, ניכר גידול בפרמיות ובתפוקה בתחומים רכוש ואחרים וחבויות, שהינו מעבר לשיעור הצמיחה במשק.
מהרשום לעיל ניתן להבחין שהתחרות בתחומי הפרט (ובעיקר ברכב) גדולה ביותר וכוללת את כל החברות, ואילו בתחומים העסקיים והחבויות מספר החברות המתחרות על השוק קטן בהרבה (בעיקר שש הגדולות).
תחומי הפעילות הגדולים ביותר הם רכב רכוש (6.86 מיליארד שקל) ורכב חובה (4.303 מיליארד שקל). תחומי הרכב מהווים כ-62.4% מתפוקת האלמנטרי (11.1 מתוך 17.9 מיליארד שקל).
בתקופה הנסקרת הרווחיות בביטוח כללי הגיעה לשיא חדש של 2.69 מיליארד שקל, לעומת 1.032 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של 1.658 מיליארד – כ-161%).
באשר לרווחיות, הרבעון השני היה משמעותי ביותר ובשינויים מינוריים הנובעים מתוצאות הרבעון השלישי – הוא גם מסביר את התוצאה כעבור שלושה רבעונים.
שתי הסיבות המרכזיות לשיפור הרווח לעומת אשתקד, כפי שציינו בסקירת הרבעון השני, הם:
א. פסיקת בית המשפט בהתייחס לריבית ההיוון והעמדתה על 3% (השפעה על רכב חובה וחבויות) – תרומה של 1.092 מיליארד שקל לרווחיות עקב קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בביטוח חובה ובחבויות (חובה – 736 מיליון שקל ובחבויות – 356 מיליון שקל).
ב. גידול יוצא דופן ברווחי השקעות ביחס לאשתקד – תרומה עודפת של 777.7 מיליון שקל (רווחי השקעות של 1.624 מיליארד שקל השנה, לעומת רווחי השקעות של 846 מיליון בתקופה מקבילה אשתקד).
למרות שרווחי ההשקעה של הרבעון השלישי היו פחותים מהרבעון המקביל אשתקד, המצרף של שלושת הרבעונים מייצר עדיין תוצאה יוצאת דופן ברווחי ההשקעות.
השילוב של גידול ברווחי ההשקעות ופסיקת העליון גרמו לרווחיות יוצאת דופן בביטוח חובה ולתופעה נדירה של רווחיות בחבויות.
אם ננטרל את ההשפעות של רווחי ההשקעות העודפים ביחס לאשתקד (777.7 מיליון שקל) וכן את הקטנת ההתחייבויות הביטוחיות עקב פסיקת העליון (1,092 מיליון שקל), נוכל להיווכח שהתוצאה הכוללת פחות מרשימה מאשתקד ובעיקר ברמה החיתומית.
בענפי הרכוש ניתן להבחין בירידה קלה ברווחיות החיתומית של רכב רכוש בתקופה הנסקרת. לעומת זאת, ניכר שיפור קל ברווחיות החיתומית והכוללת ברכוש ואחרים.
רווחי ההשקעה יוצאי הדופן ב-9 חודשים ופסיקת העליון מטשטשים בעיות אחרות הנובעות מההתפתחויות של השנה האחרונה ואשר השפעתם במצרף קטנה יחסית בהתייחס למאזני החברות, כגון: ירידת עקום הריבית חסרת סיכון שברוב המקרים גרמה לגידול ההתחייבויות הביטוחיות וכן תקנות השיבוב המומלצות של הביטוח הלאומי המצריכות מרוב החברות להגדיל רזרבות עקב אי ודאות רגולטורית.
למרות האטת הקצב ברבעון השלישי, תחום רכב חובה ממשיך להוביל את הטבלה של הרווחיות עם רווח של 1.149 מיליארד ואילו רכב רכוש ייצר רווח (שיא) של 814 מיליון שקל, אך לראשונה ניתן להבחין בירידה נומינלית של הרווחיות החיתומית. ההגעה לשיא נובעת מתרומה יוצאת דופן של רווחי ההשקעות (כ-30% מרווחי התחום).
החברה הגדולה ביותר באלמנטרי במצרף ארבעת תחומי הפעילות היא הראל (2.7 מיליארד שקל) והחברה הרווחית ביותר היא הפניקס (524.1 מיליון שקל)

רכב רכוש

תחום רכב רכוש הינו הגדול ביותר באלמנטרי ותפוקתו ב-9 חודשים 6.86 מיליארד שקל (7.017 מיליארד שקל אשתקד – ירידה נומינלית של 2.2%).
שיעור הירידה של הפרמיה הממוצעת גדול בהרבה ומתקרב ל-7.5% (עקב הגידול במספר המבוטחים, הנובע מגידול טבעי של כ-4% במצבת כלי הרכב בכל שנה).
הרווחיות הגיעה ל-814 מיליון שקל המהווים גידול של 10% ביחס לאשתקד (736.9 מיליון שקל). עיקרו של הגידול נובע מרווחי השקעות וחרף הקיטון (עדיין מזערי) ברווח החיתומי.
התחום מהווה 38.3% מתפוקת האלמנטרי (6.86 מתוך 17.9 מיליארד שקל) ותרומתו לרווחיות השנה 30.2% (814 מתוך 2690.4 מיליון שקל).
הרווחיות אמנם הגיעה לשיא של 814 מיליון שקל, אך ניכרת שחיקה חיתומית בחברות רבות והעובדה שרווחי ההשקעה תרמו כ-245 מיליון שקל לרווחיות מעמעמת את השחיקה האמיתית והמגמתית ברווחיות ברוב החברות.
הירידה למקום השני בתרומה לרווחיות של תחום רכב רכוש היא למרות רווחי השיא והגידול ביחס לאשתקד שנוצרו עקב התרומה יוצאת הדופן של פסיקת העליון ורווחי ההשקעות לתחום ביטוח חובה, שעלה למקום הראשון בתרומתו לרווח.
החברה הגדולה ביותר והרווחית ביותר בתחום רכב רכוש היא מנורה מבטחים החזקות (הכוללת את מנורה מבטחים ושומרה) עם תפוקה של 1,194.9 מיליון שקל ורווח של 152.7 מיליון שקל.
ברמה של חברה בודדת – ביטוח ישיר היא החברה הגדולה (למרות הקיטון) עם תפוקה של 958 מיליון שקל והראל היא החברה הרווחית ביותר (133 מיליון).

רכב חובה

תחום החובה הינו התחום השני בגודלו ובתום 9 חודשים תפוקתו 4.303 מיליארד שקל (4.248 מיליארד אשתקד – גידול מזערי של 1.3%).
התחום מהווה 24% מתפוקת האלמנטרי (4.303 מתוך 17.9 מיליארד שקל) ותרומתו לרווחיות 42.7% (1.149 מתוך 2.690 מיליארד שקל) המציבה אותו במקום הראשון בתרומתו לרווח לאחר שלוש שנים שתרומתו לרווחיות הייתה ברמה נמוכה יותר ואף שלילית לעיתים.
אם ניקח בחשבון את שיעור הגידול במספר הרכבים, מדובר בקיטון של כ-4.5%-3.5% בפרמיה הממוצעת שהתקבלה בחברות הביטוח ביחס לשנה החולפת.
עם זאת, ועקב ביטול הסבסוד למבוטחים (בשיעור 7%) החל מינואר 2019 שנבע מזיכוי בגין רווחי העבר של קרנית, המבוטחים משלמים כ-3% יותר ביחס לשנה החולפת.
רווחי ההשקעות שגדלו ב-91.3% (כ-350 מיליון שקל) ואשר הגיעו לשיא ברבעון השני והואטו ברבעון השלישי מהווים אחד משני הגורמים העיקריים לגידול ברווחיות. הגורם העיקרי לשינוי המגמה קשור לפסיקת בית המשפט העליון ואימוץ מסקנות ועדת קמיניץ, שהגדילה את ריבית ההיוון ל-3% תוך ביטול מסקנות ועדת וינוגרד מ2016 – שיעור התרומה כ-736 מיליון שקל שעיקרו נרשם כבר ברבעון השני (קיטון בהתחייבויות הביטוחיות).
ברמה החיתומית קיימת שחיקה ברווחיות של רוב החברות, אך היא טושטשה עקב הגידול ברווחי ההשקעות ופסיקת העליון.
גורמים נוספים שהשפיעו על רווחיות התחום אך בעוצמות נמוכות יותר הם הירידה בריבית חסרת סיכון שהגדילה את ההתחייבויות הביטוחיות, שינוי במדד, גידול בהפסדי הפול וכן תקנות שיבוב של הביטוח הלאומי, שיצרו בכמה חברות אי ודאות רגולטורית באשר להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות.
החברה הגדולה בביטוח חובה היא מנורה החזקות ותפוקתה 587.3 מיליון שקל. כחברה בודדת (ולא כקבוצה) – הראל היא הגדולה ביותר עם 554 מיליון שקל.
החברה הרווחית ביותר היא הפניקס (רווח של 257 מיליון שקל).

רכוש אחר ואחרים

תחום רכוש ואחרים הינו השלישי בגודלו באלמנטרי וכולל בעיקר פוליסות עסקיות (כגון בתי עסק והנדסי) ודירות (כולל עקב משכנתה) ותפוקתו בתקופה הנסקרת הגיעה לכדי 4.094 מיליארד שקל (3.851 מיליארד אשתקד – גידול של 242.7 מיליון שקל המהווים 6.3%).
בשנה הנוכחית הגידול בפרמיה הינו מעבר לשיעור הצמיחה והוא מסביר את היציבות ואף את הגדלת התעריפים בתתי התחומים העסקיים (בעיקר בתי עסק והנדסי) וכן בביטוחי הדירות.
שיעור הרווחיות הגיע לכדי 393.4 מיליון (328.7 מיליון אשתקד המהווים גידול של 64.7 מיליון שקל – כ-20%). הגידול ברווח מקורו מגידול ברווחי השקעות (31.8 מיליון שקל) וגידול ברווח החיתומי של 32.9 מיליון שקל.
למרות פגעי מזג אוויר שאירעו ברבעון הראשון, התוצאה השנה טובה מאשתקד. התחום שהוא רווחי ויציב באופן מסורתי ועתיר ביטוח משנה (64.5% מתפוקתו ברוטו) מהווה כ-22.8% מהתפוקה האלמנטרית ותרומתו לרווחיות רק 14.6% ונובעת מההשפעות שתוארו לעיל ואשר הגדילו את רווחיות חובה וחבויות באופן יוצא דופן בשנה הנסקרת.
החברה הגדולה ביותר בתחום היא הראל (778 מיליון שקל) והרווחית ביותר היא הפניקס (95 מיליון שקל).

תחום החבויות

תחום החבויות, שהינו הקטן ביותר והכולל פוליסות חבות מעביד, צד ג', אחריות מקצועית ואחריות מוצר – הציג בתקופה הנסקרת תפוקה של 2.641 מיליארד שקל (2.442 אשתקד – גידול של 199.3 מיליון שקל המהווה 8.2%).
למרות הגידול היפה בפרמיות (מעבר לשיעור הצמיחה) קיים חוסר מול הצורך החיתומי בהגדלה ניכרת של הפרמיות (בעיקר בביטוחי צד ג' וחבות מעבידים). בשורת הרווח התחום הציג רווח (נדיר) של 334.5 מיליון שקל (הפסד 156.2 מיליון שקל בתקופה מקבילה). הרווח נשחק במידה מסוימת ברבעון השלישי שהיה הפסדי.
השיפור (ב-9 חודשים) בשיעור 490 מיליון שקל נובע הן מהשפעת בית המשפט העליון בהתייחס לריבית ההיוון (356 מיליון שקל) והן בשל הגידול ברווחי השקעות (290.5 מיליון שקל).
אם ננטרל ההשפעות הללו, ניווכח שברמה החיתומית קיימת שחיקה ביחס לאשתקד ואין חדש תחת השמש. בנוסף, קיימת השפעה שלילית הנובעת מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות עקב הירידה בעקום הריבית, אך השפעתו השלילית קטנה בהרבה מההשפעות של הגידול החיובי בגין רווחי השקעות ופסיקת העליון.
בחלוקה לתחומי הפעילות הבחנו בחציון (עדיין לא פורסם ל-9 חודשים) ברווחיות של כל תתי התחומים (נדיר ויוצא דופן). ברבעון הנוכחי חלה שחיקה ניכרת בתוצאות וניתן להבחין שאין שינוי בהתייחסות לתרומה החיובית של אחריות מקצועית ומוצר אל מול ההשפעות השליליות של חבות המעביד וצד ג' ברמה החיתומית.
החברה הגדולה בתחום היא הראל (בפער גדול מול האחרות) עם 677 מיליון שקל והחברה הרווחית ביותר בתחום היא הפניקס (רווח של 85.2 מיליון שקל).

סיכום

הרבעון השלישי היה די "משעמם" במגזר האלמנטרי לאחר ה-בום בתוצאות המאזניות של הרבעון השני. הרבעון מבשר למעשה על התוצאות הצפויות בסוף השנה (אלא אם יתרחשו ברבעון האחרון תופעות יוצאות דופן), כגון: שינויים יוצאי דופן בשוק ההון, החלטה רגולטורית ו/או אירוע ביטוחי נדיר.
עם זאת, עדיין ניכר שהשילוב של רווחי ההשקעות יוצאי הדופן של השנה הנוכחית ופסיקת העליון כולל אימוץ המלצות ועדת קמיניץ לגבי ריבית ההיוון מסבירים את עיקר השוני ברווחיות אל מול השנה החולפת.
באשר לתחום רכב רכוש ולמרות רווחי השיא, ניכר שאנו בעיצומו של תהליך שחיקה הדרגתית ברמה החיתומית והקטנה הולכת וגוברת בתעריפים מהווה את הסמן הימני לתופעה.
בשנה הנוכחית התווספו לתחרות (בעיקר ברכב) שתי חברות חדשות, עתירות טכנולוגיה ומבוססות על דיגיטציה תפעולית ושיווקית. למרות שהשפעתן של אותן חברות על התפוקה מזערית, ניכר שגרמו לחברות האחרות לשווק מוצרים חדשים מבוססי טכנולוגיה ובשלב זה מוקדם לנתח את ההתפתחות.
מה שברור הוא שיש תחרות בענפי הפרט ואנו עדים לשחיקה הדרגתית בתעריפים (בעיקר ברכב חובה ורכוש), אך מסתמן שהתחרות מגבירה פעילות גם בתת תחום הדירות. החברות צריכות לנצל את הרוח הגבית שקיבלו בגין רווחי ההשקעה ופסיקת העליון לצורך התארגנות והיערכות לעתיד, שנראה יותר בעייתי בהתייחס לתוצאות.
באשר לסוכנים (ולאחר כנס מוצלח באילת) ניכרת דאגה עקב הפזילה של החברות השונות לערוצי הפצה מוקטנים בעמלה ו/או ישירים לגמרי. יש בהחלט סיבה לדאגה אך צריך להבין שהמגזר האלמנטרי משתנה במהירות ומגיב לאירועים בשטח.
עם זאת, השנה אנו מבחינים לראשונה בקיטון פרמיה וקיטון ברווחיות הביטוח הישיר וייתכן שזה מבשר על צמצום הפער בינו לבין החברות האחרות, הן ברמה השיווקית והן ברמה החיתומית.
ביטוח המשנה ממשיך להגדיל חלקו בתחומי הפעילות השונים ובתום תשעה חודשים חלקו בתפוקה 33% (5.941 מתוך 17.9 מיליון שקל). אין ספק שהשפעתו על התפוקה בשייר והתוצאות ניכרת.
אכן אנו מצויים בתקופה מעניינת ורבת שינויים.
בסך הכול, כלל חברות הביטוח הציגו רווח (למעט ליברה, שהפסדה קשור להוצאות הקמה ולא להיבט חיתומי) ולכן רובן יכולות להיות מרוצות מהתוצאות ב-9 חודשים ובמקביל להיערך לעתיד שנראה פחות ורוד.

תוצאות הענף האלמנטרי בחלוקה לתחומי פעילות, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 (במיליוני שקלים)

תוצאות הענף האלמנטרי בחלוקה לתחומי פעילות, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018 (במיליוני שקלים)

תוצאות חברות הביטוח בתחום האלמנטרי, בחלוקה לתחומי פעילות, ברבעון השלישי של 2019 (במיליוני שקלים)