ISO קליימסרצ' ישראל זכתה במכרז להפעלת מאגר המידע למניעת הונאות ביטוח

ISO קליימסרצ' ישראל זכתה במכרז להפעלת מאגר המידע למניעת הונאות ביטוח

ISO מנהלת את המאגר למניעת הונאות ביטוח חובה מאז 2006. לקראת המכרז הנוכחי התקשרה ISO עם IBM, שתשמש כקבלן משנה לצורך תפעול המאגר. בימים הקרובים צפוי להיחתם ההסכם מול איגוד חברות הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?