IAG משקיע בחברת הזנק בתחום החקלאות

IAG משקיע בחברת הזנק בתחום החקלאות

המידע שאוספת החברה נמכר למבטחים ומסייע להם לכמת את הסיכונים אותם הם נוטלים, המידע גם יכול לסייע לחקלאים להעריך את הסיכונים אליהם הם נחשפים

רוצים להמשיך לקרוא?