Pool Re רכש ביטוח משנה לאבדן רווחים ללא נזק פיזי / מאת ישראל גלעד

Pool Re רכש ביטוח משנה לאבדן רווחים ללא נזק פיזי / מאת ישראל גלעד

ברוקר ביטוח המשנה הוא Guy Carpenter והמבטח המוביל הוא Liberty Specialty Markets

רוצים להמשיך לקרוא?