על רקע סערת הביטוח הסיעודי: בעקבות ירידת עקום הריבית הראל תפריש 900 מיליון שקל – מתוכם 600 מיליון בסיעוד  

על רקע סערת הביטוח הסיעודי: בעקבות ירידת עקום הריבית הראל תפריש 900 מיליון שקל – מתוכם 600 מיליון בסיעוד  

בנטרול השפעות ירידת עקום הריבית אמורה הייתה הראל לרשום רווח של מעל למיליארד שקל מתחילת 2019, אולם ההפרשה יצרה הפסד רבעוני ברבעון השלישי של כ-200-260 מיליון שקל והרווח מתחילת השנה צפוי לעמוד על כ-450 מיליון שקל

על רקע הסערה בענף הביטוח סביב עצירת השיווק של פוליסות הסיעוד הפרטיות, הראל מדווחת כי נוכח הירידה בעקום הריבית חסרת סיכון היא נדרשת להגדיל את העתודות ב-900 מיליון שקל שקל. מתוכם – 600 מיליון שקל מופרשים כעתודות לתיק הביטוח הסיעודי של החברה.

בהודעה שפרסמה הראל היא ציינה כי נוכח ירידת עקום ריבית חסרת סיכון, המשמש לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות, ערכה החברה בדיקה אקטוארית וחשבונאית, שנועדה לחשב את השפעות ירידת עקום הריבית כאמור על דוחות החברה לרבעון השלישי של שנת 2019, ובפרט – השפעות ירידת עקום הריבית על העתודות בכלל תחומי פעילותה של החברה.

על פי הבדיקה שנעשתה, ללא השפעות ירידות עקום הריבית כאמור לעיל, הרווח הכולל הנקי של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019 צפוי היה להסתכם לסך של מעל 400 מיליון שקל, ולתקופה של תשעה חודשים המסתיימת ביום 30 בספטמבר 2019, צפוי היה הרווח הנקי הכולל להסתכם לסך של מעל 1 מיליארד שקל.

כאמור, הבדיקה העלתה כי החברה נדרשה להפריש 900 מיליון שקל, לפני מס, לעתודות הביטוחיות – מתוכן 600 מיליון שקל, לפני מס, עבור ביטוחי הסיעוד. והשאר כנגד ביטוחי חיים מבטיחי תשואה ובחבויות בביטוח אלמנטרי.

נוכח ההפרשה האמורה, צפויה הראל לרשום הפסד כולל נקי ברבעון השלישי של שנת 2019 של 260-200 מיליון שקל. למרות הפסד הצפוי ברבעון השלישי, הרווח הכולל הנקי של החברה לתקופה של תשעה החודשים הראשונים של 2019, צפוי להיות כ-450 מיליון שקל.

בהראל מבהירים כי המידע שפורסם הינו מידע צופה פני עתיד, ואין ודאות כי יתממש באופן אותו העריכה החברה. החברה טרם סיימה את הכנת הדוחות הכספיים ולכן יכול ויסתבר כי קיימות השפעות נוספות, שלא נלקחו בחשבון במועד דוח זה, אשר ישפיעו על מצב העתודות של החברה וכן על רווח או ההפסד של החברה ברבעון השלישי של שנת 2019.

מנכ"ל קבוצת הראל, מישל סיבוני, אמר: "העובדה כי למרות הפרשת ענק של מעל 900 מיליון שקל אנו צפויים לסיים את תשעת החודשים הראשונים של השנה ברווח כולל נקי של כ-450 מיליון שקל – היא עדות לעוצמתה ואיתנותה הפיננסית של הראל. מבחינה עסקית ובניטרול השפעת הריבית – זוהי השנה הטובה ביותר של הראל מאז הקמתה. 900 מיליון השקלים שנפריש יבטיחו תשלום תביעות למבוטחים עשרות שנים קדימה. כמובן שאם הריבית תעלה בהמשך – סכום זה יוחזר לשורת הרווח, במלואו או בחלקו, בהתאם לשיעור עליית הריבית".