במקרה של ביטול ביטוח חיים בפרמיה קבועה – תוחזר הפרמיה על ידי הארכת תקופת הביטוח

במקרה של ביטול ביטוח חיים בפרמיה קבועה – תוחזר הפרמיה על ידי הארכת תקופת הביטוח

בטיוטה הקודמת נקבע, כי החזר הפרמיה יינתן על ידי קביעת ערך מסולק, ובטיוטה שלפניה נאסר כליל על שיווק תכניות לביטוח חיים עם פרמיה קבועה לתקופה של מעל חמש שנים

במקרה של ביטול ביטוח חיים בפרמיה קבועה – תוחזר הפרמיה על ידי הארכת תקופת הביטוח. כך נקבע בחוזר הסופי, שמסדיר את העקרונות למתן החזר למבוטח במקרה של ביטול או הפחתת סכום הביטוח בכיסוי למקרה מוות בדמי ביטוח קבועים.


חדשות נוספות באתר:

■ עמדת ממונה: אין להשתמש במידע שהתקבל במסלקה הפנסיונית לצרכי שיווק

■ אברמוביץ דורש להקטין את שיעורי אגרות הרישוי לסוכני ביטוח


בחוזר, שפורסם ב-29 בספטמבר (יחד עם 19 חוזרים נוספים) מציינת המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, כי הוראותיו חלות על תכניות ביטוח לתקופה העולה על חמש שנים בדמי ניהול קבועים.

המפקחת על הביטוח,דורית סלינגר

המפקחת על הביטוח,דורית סלינגר

סלינגר מוסיפה, כי כיום משווקות חברות הביטוח תכניות ביטוח לכיסוי מקרה מוות לתקופה העולה על חמש שנים, בדמי ביטוח שאינם משתנים לאורך תקופת הביטוח בגין השינוי בסיכון הביטוחי העתידי (להלן: "דמי ביטוח קבועים"). תכניות אלו אינן כוללות החזר למבוטח במקרה של ביטול הפוליסה או הפחתת סכום הביטוח במהלך תקופת הביטוח כאמור. על כן מסדיר החוזר את אופן מתן ההחזר למבוטח.

על פי הנוסח הסופי, "במקרה של בקשה לביטול הכיסוי יינתן למבוטח החזר מלא בשל דמי הביטוח העודפים ששולמו על ידו, בדרך של קביעת תקופת ביטוח שבה יישמר סכום הביטוח המקורי ללא תשלום דמי ביטוח נוספים מצדו של המבוטח". זאת, לעומת אופן ההחזר שנקבע בטיוטה הקודמת (מה-8 ביוני 2016) – קביעת ערך מסולק לפוליסה. בטיוטה הראשונה שפורסמה בנושא (7 ביולי 2015) אסרה המפקחת לחלוטין על שיווק תכניות ביטוח חיים לכיסוי מקרה מוות לתקופה העולה על חמש שנים בדמי ביטוח קבועים, לרבות תכנית ביטוח לכיסוי מקרה מוות ייעודית להלוואה לדיור (משכנתה).

עוד נקבע במסגרת הנוסח הסופי של החוזר:

• במקרה של בקשה להפחתת סכום הביטוח שבכיסוי יינתן למבוטח החזר מלא בשל דמי הביטוח העודפים ששולמו על ידו, בדרך של הפחתת דמי הביטוח שעליו להמשיך לשלם ממועד ההפחתה ועד לתום תקופת הביטוח בשל סכום הביטוח המעודכן.

• תקופת ההחזר וסכום החזר דמי הביטוח ייקבעו ביחס לדמי הביטוח העודפים ששולמו וחברת הביטוח תפרט בתכנית הביטוח את המנגנון על פיו הם יחושבו.

• בעת הפקת כיסוי לראשונה, תפרט חברת הביטוח בדף פרטי הביטוח את דמי הביטוח שייגבו בכל שנת ביטוח בגין הכיסוי, את סכום דמי הביטוח העודפים הכלולים בדמי הביטוח בכל שנת ביטוח ואת תקופת ההחזר בשל ביטול הכיסוי בכל אחת משנות הביטוח.

• במקרה של בקשה לביטול הכיסוי, תשלח חברת הביטוח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן לאחר ביצוע הבקשה כאמור, אשר יכלול מידע לגבי תקופת ההחזר והפסקה של גביית דמי הביטוח בשל הכיסוי.

• במקרה של בקשה להפחתת סכום הביטוח שבכיסוי, תשלח חברת הביטוח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן לאחר ביצוע הבקשה כאמור, אשר יכלול מידע לגבי סכום הביטוח המעודכן ודמי הביטוח המעודכנים שייגבו החל ממועד השינוי. בנוסף, יוצג למבוטח פירוט לגבי דמי הביטוח המעודכנים, שיכלול הצגה של דמי הביטוח שאמורים היו להיות משולמים בעקבות הפחתת סכום הביטוח (בהתאם לתעריף המקורי), סכום החזר דמי הביטוח ודמי הביטוח שייגבו מהמבוטח בפועל.

החוזר ייכנס לתוקף החל מתחילת 2017.כתיבת תגובה