בקשה לייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לפיה השתמשה בלוחות תמותה מיושנים לחישוב הפרמיות בפוליסות ריסק

בקשה לייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לפיה השתמשה בלוחות תמותה מיושנים לחישוב הפרמיות בפוליסות ריסק

לדברי המבקש, טרם נקיטת הליכים משפטיים ייצוגיים הוא פנה אל כלל ביטוח בבקשה לקבל לעיונו את לוחות התמותה בהן השתמשה כדי לערוך אומדן של הפרמיה העודפת אותה שילם, על פי הבקשה, החברה דחתה את בקשתו וטענה כי קיבלה את אישור המפקח על הביטוח והתאימה את לוחות התמותה לנתונים העדכניים שהיו ידועים לה במועד אישור התעריפים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד כלל ביטוח בטענה לפיה השתמשה בלוחות תמותה מיושנים ולא עדכניים לחישוב הפרמיות בפוליסות ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק).

נטען בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, כי הדבר איפשר לכלל ביטוח לגבות מלקוחותיה פרמיות הגבוהות מן הפרמיות שהיה עליה לגבות, אם הייתה עושה שימוש בלוחות תמותה עדכניים, וזאת בניגוד להוראות המפקח על הביטוח ובניגוד לדין.

בבקשה מצוין, כי "לוח תמותה" ( שנקרא גם "לוח חיים") הוא ניתוח סטטיסטי המבקש לחשב את סיכויו של הפרט להישאר בחיים בגיל מסוים. הלוח מגלם מעקב אחר קבוצת אנשים לאורך שנים ו"מספר" את תולדות הקבוצה עד מותו של אחרון חבריה. לוחות התמותה, מצוין עוד בבקשה, משמשים אחד הרכיבים בחישוב הפרמיה ביטוחי חיים.

המבקש יוסף לוי טוען, כי הפרמיות אותן שילם לכלל ביטוח בגין פוליסת ביטוח חיים-ריסק שרכש ממנה לשם הבטחת משכנתה שנטל, היו גבוהות בעשרות אחוזים מן הפרמיות שהיה עליו לשלם לכלל ביטוח, אילו כלל ביטוח הייתה עושה שימוש בלוחות תמותה עדכניים לצורך חישוב הפרמיות, בהתאם להוראות הפיקוח.

זאת, מאחר שתוחלת החיים מצויה במגמת עלייה ולכן לוחות החיים המעודכנים משקפים תוחלת חיים גבוהה יותר מלוחות חיים ישנים. כתוצאה מכך, חישוב לפי לוח ישן, שתוחלת החיים בו נמוכה יותר, מביא לחישוב פרמיה גבוהה יותר בשל פרק הזמן הקצר יותר לתשלומה.

המבקש מציין, כי ביטל את הפוליסה שלו בכלל ביטוח לפני כשנה ורכש במקומה פוליסה דומה מקבילה מהכשרה. לדבריו, ההפרש בין הפרמיות שגבתה כלל ביטוח לבין הפרמיות שגובה הכשרה מסתכם בשיעור של כ-50%, או במילים אחרות, הפרמיה שגבתה כלל ביטוח הייתה בשיעור כפול מהפרמיה שגובה הכשרה.

לדברי המבקש, טרם נקיטת הליכים משפטיים ייצוגיים הוא פנה אל כלל ביטוח בכתב בבקשה לקבל לעיונו את לוחות התמותה בהן השתמשה במועד בו נמכרה לו הפוליסה, וזאת על מנת לערוך אומדן של הפרמיה העודפת אותה שילם.

במסגרת זו נתבקשה כלל ביטוח לציין במפורש את המקור ללוחות התמותה, ואת המועד המדויק בו נערכו הלוחות, לרבות מקור בסיס הנתונים שעליהם התבססו לוחות אלו. ואולם כלל ביטוח דחתה את בקשתו וטענה כי קיבלה את אישור המפקח על הביטוח, וכי התאימה את לוחות התמותה לנתונים העדכניים שהיו ידועים לה במועד אישור התעריפים.

עוד טענה כלל ביטוח, כי חזקה על הרגולטור שביצע את כל הבדיקות טרם אישור התעריפים. ואילו המבקש סבור, כי נוכח הדין והפסיקה טענה זו אינה רלוונטית, ולדבריו אם יתברר כי לוחות התמותה שצורפו לבקשה לאישור תוכנית הביטוח היו לוחות מיושנים בהשוואה ללוחות עדכניים בהם היה על כלל ביטוח להשתמש, אין נפקות לעובדה לפיה אישר המפקח על שוק ההון את התוכנית של חברת הביטוח, בהתבסס על הלוחות אותם צירפה לבקשתה.

בית המשפט מתבקש לפסוק סעד של השבת כל הפרמיות העודפות ו/או התשלומים העודפים ששילמו מבוטחי כלל ביטוח בפוליסות ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) נוכח השימוש שעשתה בלוחות תמותה מיושנים או לא מעודכנים.

המבקש מעריך כי סכום הפרמיה העודפת מוערך בעשרות אחוזים ויותר מסכום הפרמיות ששילמו מבוטחי כלל ביטוח בתקופת הפוליסה, וכי סכום ההשבה המצרפי של הפרמיות העודפות עשוי להסתכם במאות מיליוני שקלים ואף למעלה מכך.

בנוסף לסעד הכספי מתבקש בית המשפט להורות לכלל ביטוח לעדכן לאלתר את לוחות התמותה בהתאם להנחיות המפקח, ולהטמיע נוהל לפיו כלל ביטוח תבחן את הצורך בעדכון לוחות התמותה על בסיסן היא מחשבת את הפרמיות, תוך פרקי זמן סבירים, תדירים ורלוונטיים.

מכלל ביטוח ופיננסים נמסר בתגובה: "הבקשה לאישור תביעה ייצוגית טרם התקבלה בחברה. לכשתגיע נגיב בערכאות המקובלות".