ייצוגית נגד הפניקס: החברה לא משלמת על החודש הראשון לאחר הפרישה

ייצוגית נגד הפניקס: החברה לא משלמת על החודש הראשון לאחר הפרישה

המבקש מציין כי בפוליסות ביטוחי חיים ישנה הוראה לפיה המועד לביצוע התשלום הוא שבעה ימים מתום תקופת הביטוח, לדבריו, הפניקס מנחה את סוכני הביטוח לרשום בקשות לקבלת גמלה החל מהחודש השני לפרישה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד הפניקס בשבוע שעבר בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. הייצוגית הוגשה בטענה לפיה הפניקס מסרבת לשלם למבוטחיה בפוליסות ביטוח חיים את הגמלה המגיעה להם בגין החודש הראשון לאחר תום תקופת הביטוח.

בכתב התביעה נטען, כי זכותו של החוסך לקבלת הגמלה החודשית החל ממועד פרישתו לגמלאות על פי תנאי קרן הפנסיה ו/או ביטוח המנהלים, היא זכות יסוד מהותית שאינה ניתנת לערעור. אולם, הפניקס מפרה את הוראות הדין ואת הוראות הפוליסות נשוא הבקשה באופן שיטתי, בוטה ומקומם בכך שהיא מסרבת לשלם לאותם מבוטחים את גמלת החודש הראשון לאחר תום תקופת הביטוח.

לדברי המבקש חיים גרון, במשך תקופה של יותר מ-33 שנה הוא חסך כספים במספר תוכניות לתשלום גמלה חודשית של הפניקס, עד לפרישתו בינואר 2019. לאחר שפרש, הוא זכאי לקבל מהפניקס גמלה חודשית מיד בחודש הראשון לפרישתו לגמלאות, דהיינו החל בחודש פברואר 2019.

על פי המבקש, הפניקס מסרבת לשלם לו את גמלת פברואר 2019 בתירוצים שונים ומשונים ובחוסר תום לב, תוך שהיא נוקטת במדיניות מפרה השוללת ממבוטחיה את הגמלה עבור החודש הראשון לפרישתם לגמלאות.

המבקש מציין, כי בפוליסות ביטוחי חיים ישנה הוראה מיוחדת לפיה המועד לביצוע פעולת התשלום הוא שבעה ימים ממועד תום תקופת הביטוח, או המועד בו נמסרו למבטח המסמכים הדרושים לבירור חבותו, לפי המאוחר מביניהם.

לדבריו, מועד קרות מקרה הביטוח בביטוחי גמלה הוא מועד תום תקופת הביטוח שהוא לרוב מועד פרישתו של העובד לגמלאות, אלא אם ביקש המבוטח לדחות את התשלום, כגון במקרה של דחיית מועד הפרישה.

הפניקס, נטען בבקשה, מנחה באופן שיטתי וכעניין של מדיניות בלתי חוקית את סוכני הביטוח לרשום בבקשות לקבלת גמלה שהם ממלאים עבור המבוטחים, כי מועד התחלת קבלת הגמלה הוא החודש השני לפרישת העובד לגמלאות, ולא החודש הראשון, כנדרש על פי הוראות הדין והפוליסה.

בבקשה נאמר, כי במקרים בהם סוכני הביטוח רושמים את חודש הפרישה הראשון כמועד להתחלת קבלת הגמלה, דוחה הפניקס את הבקשה ודורשת לשנות את הטפסים בהתאם להנחיותיה, דהיינו דורשת לרשום את החודש השני לפרישה כמועד לתחילת התשלום.

הפניקס, נאמר עוד, מבהירה לסוכני הביטוח כי בקשות לקבלת גמלה שיציינו את החודש הראשון ולא את השני כמועד תחילת תשלום הגמלה, לא יטופלו על ידה.

לדברי המבקש, מבוטח שמגלה את העובדה כי גמלת החודש הראשון לא שולמה לו ופונה אל הפניקס בדרישה לקבלת הגמלה, מקבל תשובה מקוממת לפיה בטפסים שמולאו בגינו נתבקשה גמלה רק מהחודש השני, ומשכך מה לו להלין על הפניקס.

לטענת המבקש, אף אם סברה הפניקס כי הדין מאפשר לה שלא לשלם למבוטחיה בגין החודש הראשון, הרי שהעובדה לפיה היא מסתירה "נוהג" מקפח ממבוטחיה מהווה כשלעצמה הטעיה חמורה ופעולה בניגוד לחובת הגילוי הנאות.

בהערכה שמרנית מעריך המבקש את הנזק המצרפי של המבוטחים בסכום של לא פחות מ-25 מיליון שקל. בנוסף לסעד הכספי מתבקש בית הדין להורות לחברה לחדול ממדיניותה הבלתי חוקית ולחייבה לשלם למבוטחיה מעתה ואילך את הגמלה החודשית הראשונה החל בחודש הראשון לתום תקופת הביטוח.

בהפניקס בחרו לא להגיב.