פשרה בייצוגית: הראל תפצה מוטבים בביטוח חיים בשלוש השנים האחרונות בעקבות תקלה במערכות המידע

פשרה בייצוגית: הראל תפצה מוטבים בביטוח חיים בשלוש השנים האחרונות בעקבות תקלה במערכות המידע

הייצוגית הוגשה אשתקד, בטענה לפיה החברה אינה מקיימת את חובותיה לאיתור מוטבים או יורשים זכאים לתגמולי ביטוח בפוליסות ביטוח חיים ופוליסות לביטוח סיעודי

הראל תפצה מוטבים שלא קיבלו כספים המגיעים להם במסגרת תקלה במערכות המידע של החברה. כך הוסכם בפשרה לתביעה ייצוגית שהוגשה לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב ב-17 בדצמבר השנה. המפוצים הם מוטבים או יורשים למבוטחים בביטוח חיים או ביטוח סיעודי שנפטרו והראל החלה בתהליך איתורם בשלוש השנים האחרונות.

הפיצוי ייעשה על ידי חישובי הצמדה וריבית על בסיס הזמן שחלף מרגע פטירת המבוטח ועד מציאת המוטב. בתוך כך, הראל מצהירה כי היא פעלה ופועלת באופן שוטף בהתאם לחוזר לאיתור המוטבים הזכאים לתגמולי ביטוח חיים במקרה מוות בביטוחים אישיים וקבוצתיים. בנוסף, החברה תפעל לחידוד נהלים בעניין חיפוש מוטבים ויורשים, כדי למנוע הישנות עתידית של תקלה במערכות המידע.

הייצוגית הוגשה בדצמבר 2017 בסכום של 25 מיליון שקל במחוזי בתל אביב. זאת, בטענה לפיה החברה אינה מקיימת את חובותיה בהקשר לאיתור מוטבים או יורשים הזכאים לקבל ממנה תגמולי ביטוח בפוליסות ביטוח חיים, פוליסות לביטוח סיעודי ועוד, כך שכספים אלו נשארים בידיה של הראל במשך תקופות ארוכות ולעיתים אף לצמיתות, שלא כדין.

לדברי המבקש, חיים קרן, התברר לו בדיעבד כי הוא זכאי לקבל מהראל תגמולי ביטוח בקשר לשתי פוליסות בהן הייתה מבוטחת אמו המנוחה. בכל הנוגע לפוליסה לביטוח חיים הוא לא קיבל מהראל כל הודעה על קיום הפוליסה ו/או הודעה על זכויותיו על פי הפוליסה והדרכים לממשן. רק כשנה וחצי לאחר פטירת אמו הוא קיבל את תגמולי הביטוח, אולם בסכום הקרן בלבד, ללא הפרשי הצמדה וריבית וללא כל פיצוי.

בתחום הביטוח סיעודי, טען קרן, כי הראל שלחה לו הודעה על ביטול הפוליסה וסיום חובתה לשלם קצבת סיעוד על פי הפוליסה, אך לא מסרה כל גילוי או מידע על זכותו לקבלת תגמול חד פעמי. בנוסף,  לא ניתן לו כל מידע על ההליך למימוש תגמולי הביטוח כמתחייב על פי הוראות הדין. בהתייחס לפוליסות לביטוח סיעודי נטען בבקשה, כי הראל מוסיפה חטא על פשע, שכן באתר האינטרנט שלה היא מציינת כי עם מות המבוטח מסתיימת אחריות המבטח על פי הפוליסה, בעוד שעל פי הוראות מספר פוליסות לביטוח סיעודי של הראל, אחריותה מסתיימת רק לאחר תשלום פיצוי חד פעמי ליורשי המבוטח שנפטר.

הראל תלתה את הלקונה בתקלה במערכות המידע של החברה. הפיצוי שנפסק לחיים קרן במסגרת הייצוגית הוא 4% מהכספים שישולמו על ידי הראל לזכאים העתידיים (בא כוחו, עו"ד אבנר גבאי, יקבל 10% מאותו הסכום).