S&P מאשררת דירוג AA+ להראל: הרווחיות עשויה להיפגע בעקבות חשיפה גבוהה לביטוחי סיעודי וחיים

S&P מאשררת דירוג AA+ להראל: הרווחיות עשויה להיפגע בעקבות חשיפה גבוהה לביטוחי סיעודי וחיים

עם זאת, תחזית הדירוג ירדה מחיובית ליציבה בעקבות הצפי לתנודתיות ברווחיות ובהון הנדרש בתחום הביטוח הסיעודי, במעלות מאמינים כי הגיוון העסקי של החברה ימשיך לתרום לרווחיותה והיא תוכל להכיל את התנודתיות ברווחיות בשנתיים הקרובות

רוצים להמשיך לקרוא?