איילון נתבעת לשלם 5 מיליון שקל לשיקום הנזק שנגרם לאבני החיפוי בפרויקט שבנתה התובעת

איילון נתבעת לשלם 5 מיליון שקל לשיקום הנזק שנגרם לאבני החיפוי בפרויקט שבנתה התובעת

לדברי התובעת, איילון הכירה בקיומה של פוליסת ביטוח המכסה את הנזקים, אולם היא דחתה את הכיסוי הביטוחי על יסוד טענה לפיה מקרה הביטוח לא אירע בתקופת הביטוח אלא בתקופת התחזוקה, וכי בתקופת התחזוקה אין לדעתה של איילון כיסוי לנזק ישיר

איילון נתבעת בבית המשפט המחוזי מרכז לשלם תגמולי ביטוח בסך 5 מיליון שקל לחברת חצרות המושבה ייזום ופיתוח – חברה ליזמות ובנייה בפרויקטים של בנייה למגורים ותשתיות.
בתביעה נאמר, כי התובעת הקימה בין היתר פרויקט בנייה למגורים ברחוב משה פריד ברחובות הכולל 104 יחידות דיור בארבעה מגדלי מגורים והמכונה: פרויקט חצרות המושבה.
איילון, נאמר בתביעה, ביטחה את הפרויקט ובכלל זה את התובעת בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. הפוליסה, כך נטען, היא מסוג כל הסיכונים והיא מכסה את התובעת ואת הקבלנים וקבלני המשנה אשר פעלו בפרויקט, ונועדה לתת מערך ביטוחי נרחב ומקיף, המספק הגנה ביטוחית מקיפה למכלול עבודות הבנייה וכן לביטוח פרויקט הבנייה.
לדברי התובעת, החל מחודש ספטמבר 2016 התקבלו תלונות דיירים בפרויקט על התפוררות אבני חיפוי בקירות החוץ, והתברר כי אבני החיפוי נסדקות, וכי האבנים מתפוררות באופן המצריך תיקון, בין השאר מאחר שנשקפה סכנה של הינתקות ונפילת אבני חיפוי מחזיתות הבניינים, אגב סכנה לפגיעות גוף ורכוש.
לדברי התובעת, בדיקה מקיפה לטיפול הכשל העלתה כי אכן אבני החיפוי מתפוררות, וכי האבנים נסדקות ומתקלפות בעיקר בתנאים של גשם ורטיבות, וכי היא התקשרה בהסכם עם חברת SAG על מנת שזו תבצע את עבודות השיקום ותיקון הנזקים בפרויקט.
לדברי התובעת, איילון הכירה בקיומה של פוליסת ביטוח המכסה את הנזקים, ואולם היא דחתה את הכיסוי הביטוחי, וזאת על יסוד טענה לפיה מקרה הביטוח לא אירע בתקופת הביטוח אלא בתקופת התחזוקה, וכי בתקופת התחזוקה אין לדעתה של איילון כיסוי לנזק ישיר.
לטענת התובעת, טענתה של איילון שגויה מכל בחינה שהיא, שכן שימוש בחומרים לקויים או ביצוע לקוי הגורמים לנזק התרחשו בתקופת ביצוע הפרויקט. גרם הנזק החל להתרחש עוד במהלך הביצוע, ונזקים אלה מכוסים, אף אם לדעת איילון התגלות הנזק הייתה בתקופת התחזוקה.
לדברי התובעת, המחלוקת בשאלת הכיסוי הביטוחי לגבי נזקים שהתגלו במהלך תקופת התחזוקה, לאחר תקופת הביטוח, נדונה גם בפסיקת בתי המשפט, ונקבע כי נזק הנגרם בתוך תקופת הביטוח והתגלה מאוחר יותר, בין לאחר פקיעת הפוליסה ובין בתקופת התחזוקה המצוינת בפוליסה, יש לראותו כנזק אשר נגרם בתקופת הביטוח, וכי זהו נזק החוסה תחת הפוליסה.
בתביעה נאמר כי משעה שאין כל מחלוקת כי הנזק אירע בתקופת הכיסוי הביטוחי, הרי שמועד גילוי הנזק בתקופת התחזוקה אין בו כדי לגרוע מהיקף הכיסוי הביטוחי במסגרת פוליסת הביטוח.
באיילון בחרו לא להגיב.