הראל תשלם למבוטחיה הפרשי הצמדה על תגמולי ביטוח מאז 2011

הראל תשלם למבוטחיה הפרשי הצמדה על תגמולי ביטוח מאז 2011

התשלום ייעשה במסגרת פשרה בתביעה ייצוגית נגד החברה על כך שהפרה חובה להוסיף הפרשי הצמדה על תגמולים בענף ביטוחי הבריאות. התקופה מחולקת לשתי תקופות בה יקבלו המבוטחים תגמולים שונים

הראל תשלם למבוטחיה הפרשי הצמדה על תגמולי ביטוח ששולמו בתחילת העשור הנוכחי בתחום ביטוחי הבריאות. כך סוכם בפשרה על תביעה ייצוגית שהוגשה לאישור בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שעליה דיווחה חברת הביטוח בבורסה.

התשלומים מחולקים לשתי תקופות: בגין התקופה הראשונה יושבו 70% מההפרשים ובגין התקופה השנייה ההפרשים יוחזרו במלואם.

הסדר הפשרה יחול כך שלגבי התקופה שבין ה-16 במאי 2010 ועד ל-16 במאי 2013 (התקופה הראשונה) תשלם הראל תשלום בגובה של 70% מהפרשי ההצמדה בתוספת ריבית על פי התקופה. לגבי התקופה שמיום ה-17 במאי 2013 ועד למועד חתימת הסכם הפשרה (התקופה השנייה), הראל תשלם תשלום בגובה של 100% מהפרשי ההצמדה בתוספת ריבית.

המבוטחים שכלולים בקבוצת מקבלי התשלום הם כל מי שקיבל או יקבל תגמולי ביטוח מהראל בענף ביטוחי הבריאות בתקופה הראשונה או השנייה, בלי שצורפו לתגמולי הביטוח הפרשי הצמדה כדין. הראל מסרה הערכה ראשונית לפיה, סך הפרשי ההצמדה בגין שתי התקופות ינועו בין 3 ל-4 מיליון שקל. במקרים בהם הראל לא תמצא את המבוטח לו היא חבה את הכספים והחוב נמוך מחמישים שקל, היא תתרום את הכסף. הוסכם שהתחשיבים שתערוך הראל לבדיקת הסכום המדויק ייבחנו על ידי רואה חשבון עצמאי.

על פי הייצוגית שהוגשה ביוני 2016 (פוליסה, גיליון 2117 מה-8 ביוני 2016) הראל הפרה את חובתה להוסיף הפרשי הצמדה על תגמולי הביטוח המשולמים על ידה בענף ביטוחי הבריאות בגין התקופה שבין מועד קרות מקרה הביטוח לבין מועד תשלום תגמולי הביטוח. זאת, בעטיה של תקלה במערכות החברה בין השנים 2011 ל-2014. עוד נטען בתביעה, כי גם לאחר גילוי הטעות, בין השנים 2015-2016 הראל לא שילמה למבוטחיה את הפרשי ההצמדה המוזכרים.

המבקש דן ברליצהיימר טען, כי במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה במאי 2013 נגד הראל וארבע חברות ביטוח נוספות ואשר נדונה בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, הוצגו שורה של מקרים בהם הפרה הראל את חובתה לשלם הפרשי הצמדה (וריבית) בכל ענפי הביטוח. במסגרת תגובתה של הראל, נאמר בכתב התביעה, היא כפרה בטענה הרחבה בדבר קיומה של תופעה של אי תשלום הפרשי הצמדה בכלל ענפי הביטוח, ואולם הודתה בכך שקיימת אצלה תקלה הגורמת לכך שהיא איננה משלמת למבוטחיה הפרשי הצמדה כדין על תגמולי ביטוח בענף ביטוחי הבריאות, במקרים בהם היא נדרשת לעשות כן.

לטענת המבקש, גם לאחר גילוי התקלה ביוני 2014 לא נעשה חישוב לאחור, קרי לא בוצעה השבה למבוטחים בגין הפרשי ההצמדה שלא שולמו, וכי לנוכח הודאתה של הראל, אין ולא יכולה להיות מחלוקת, לא עובדתית ולא משפטית, בדבר חבותה להשיב את הכספים ששילמה בחסר בעטיה של התקלה הנטענת, ובנוסף חובתה למנוע הישנות התקלה ולוודא כי היא משלמת הפרשי הצמדה כדין בעת תשלום תגמולי ביטוח.

לדברי התובע, בכל הנוגע לתיקון התקלה, הרי שבניגוד לטענתה של הראל בדיון שהתקיים בפברואר 2015 במסגרת בקשת אישור הרחבה (התביעה אושרה כייצוגית על אי תשלומי ריבית כדין וחברות הביטוח הגישו ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון), שם היא הצהירה כאילו התקלה תוקנה, בפועל גם במרץ 2015 שוב שילמה הראל תגמולי ביטוח בענף ביטוח הבריאות ללא הפרשי הצמדה.