AIG נתבעת בטענה להתנערות מפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים

AIG נתבעת בטענה להתנערות מפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים

לדברי התובע, במקום לתת לו כיסוי ביטוחי ולפרוע את ההתחייבות על פי הפוליסה, התנערה ממנו AIG בתירוצי סרק ועד היום לא שילמה לו דבר. בכלל זה גרמה לו נזק בכך שלא העמידה לו עו"ד, לא כיסתה את הוצאות הבוררות הארוכה, והיא אף מתנערת מהכרה בכיסוי הביטוחי, תוך הפרחת הצעות שווא לשאת רק ברבע מחובתה לפי הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?