תמריצים לשוק ההון: רשות שוק ההון יוצאת בשורת הקלות למוסדיים במדיניות ההשקעה

תמריצים לשוק ההון: רשות שוק ההון יוצאת בשורת הקלות למוסדיים במדיניות ההשקעה

על מנת להגביר את ההשקעה באג"ח: תותר השקעה של עד 49% בסדרה של חברה, בשוק המניות: תותר השקעה בכל מניות המוסדיים עד ל- 7.5% ואפשרות להטיל הוצאות ישירות על העמיתים גם בהשקעה בתעודות סל בארץ. בנוסף, הרשות שוקלת לבטל את מסקנות ועדת חודק

רשות שוק ההון הורידה את הכפפות ופועלת על מנת לאושש את שוק האג"ח והמניות שרשם ירידות חדות מאז התפרצות משבר הקורונה. על פי הודעה של הרשות, הוחלט כי בחצי שנה הקרובה לא תחול הגבלה על המוסדיים להחזיק באג"ח קונצרני של חברה בודדת עד לשיעור של 49%  לעומת השיעור הקודם של 25%.

על פי הרשות, ההקלה נעשית על מנת לאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה ולהגביר את נזילות המסחר של אגרות חוב קונצרניות בבורסה. ההקלה תחול על רכישות אג"ח קונצרניות מכספי העמיתים בלבד ותתאפשר לתקופה בת שישה חודשים. בתום תקופת האישור, לא יראו אחזקות של משקיע מוסדי שנעשו בהתאם לאישור זה כחריגה.

מדובר בתמריץ משמעותי לשוק האג"ח הקונצרני המקומי, כאשר הצפי בענף עד כה היה כי בנק ישראל יתערב וירכוש אג"ח קונצרניים, דבר שלא נעשה עדיין. עד עתה הבנק הודיע על רכישה מאסיבית של אג"ח ממשלתי בלבד ובהיקף של 50 מיליארד שקל, במטרה להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית.

צעד נוסף שנבחן על ידי הרשות לתמיכה בשוק האג"ח הקונצרני הוא ויתור על מסקנות ועדת חודק. עיקרי המלצות ועדת חודק מ-2010 היו דרישה מהמוסדיים לבדיקה קפדנית של איגרות חוב הנסחרות בבורסה בישראל והמלצות להתניות פיננסיות והתניות חוזיות.

על פי הרשות, היא בוחנת את ההיתר להעניק למוסדיים את האפשרות לרכוש אגרות חוב במסגרת המסחר גם אם אינן כוללות תניות שהומלצו על ידי הוועדה. כלומר, רכישת האג"ח תעשה בהתבסס על אנליזה כלכלית ובחינת כדאיות, תוך התייחסות לתשואה וסיכונים בלבד. אימוץ הקלות אלו תשווה את הכללים החלים על גופים מוסדיים לאלו החלים על רכישת אגרות חוב קונצרניות על ידי קרנות נאמנות. מתן הקלה זו נבחן כהוראת שעה לתקופה בת שלושה עד שישה חודשים.

תמיכה בשוק המניות

על מנת לתמוך בשוק המניות, תתיר הרשות לגופים המנהלים כספי לקוחות לרכוש עד 7.5% ממניות של כל הגופים המוסדיים. עד כה ההגבלה עמדה על אחזקה בשיעור של 5% במוסדיים עם בעל שליטה ו-7.5% בכאלו ללא. בעל השליטה בגוף המנהל כספי לקוחות, שביקש היתר החזקה, לא יוכל להחזיק בעבור עצמו יותר מ-5%  בגוף המוסדי המוחזק.

בנוסף, הרשות תאפשר להטיל הוצאות ישירות על השקעה בקרנות סל על מדדי מניות ישראליים, בשיעור של עד 5% מתוך סך מגבלת ההוצאות הישירות, אשר נותרה ללא שינוי, בגובה של 0.25% מסך הנכסים המנוהלים. התיקון הינו לתקופה מוגבלת בלבד, עד להסדרה כוללת של הנושא.