מדרוג: התפרצות הקורונה מעלה את סיכון האשראי בענף הביטוח; החשופות ביותר הן מגדל וכלל ביטוח  

מדרוג: התפרצות הקורונה מעלה את סיכון האשראי בענף הביטוח; החשופות ביותר הן מגדל וכלל ביטוח  

בדוח מיוחד שפרסמה מדרוג נטען כי אם המשבר ייכנס לתוך הרבעון השני, נראה ירידה גם ברווחיות החיתומית ושחיקה בהון העצמי. החדשות הטובות: ההשפעה החיתומית אמורה להיות מוגבלת ופוטנציאל התשואה של החברות השתפר

מתחילת השנה ירדו מניות הביטוח בממוצע בשיעור של 40%, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל. חברות הביטוח שהן בעלות פעילות מהותית של ביטוחי חיים וסיעוד ספגו את הירידות הגדולות ביותר בשל החשיפה הגבוהה יותר לשוקי ההון וסביבת הריבית. גם הריבית על אג"חים של חברות הביטוח עלתה עד כה בחודש מרץ, בהשוואה לחודשים ינואר פברואר, ובין השיא בינואר לשפל במרץ נרשם הבדל של 2.5%. האם הנתונים הללו מעידים על סיכוני אשראי בקרב חברות הביטוח?

על פי סקירה מיוחדת של מדרוג, "ענף הביטוח צפוי לדווח על הפסדים משמעותיים ברבעון ראשון 2020, וככל שהמשבר יימשך לתוך הרבעון השני ויפגע בכלכלה הריאלית, אנו מעריכים כי נראה פגיעה גם ברווחיות החיתומית. כנגזר, צפויה שחיקה בהון העצמי, ביחס כושר הפירעון בטווח הזמן הקצר ובגמישות הפיננסית".

החברה מוסיפה כי "ההשפעה החיתומית של התפרצות הנגיף תהיה מוגבלת ולא תגרום להפסדים משמעותיים. שיעורי התמותה והתחלואה יצטרכו לעלות בצורה משמעותית על מנת לגרום לעלייה בתביעות ביטוחי החיים והבריאות, כאשר שאר הפעילויות הביטוחיות יושפעו בצורה נמוכה יותר וכתלות בסביבת המאקרו".

חלק מהחברות כבר מציגות יחסי כושר פירעון (ללא התחשבות בהוראות תקופת הפריסה) של קרוב או מתחת ל-100% ופוטנציאל גיוס הון רובד 2 הגיע למיצוי אצל רובן. בנוסף, הירידות בשוק ההון יקטינו את דמי הניהול המשתנים של החברות ויפגעו ברווחיות הנוסטרו. השפעות שליליות נוספות הן על ההון העצמי.

על פי תרחיש רגישות שביצעה חברת הדירוג, מגדל וכלל ביטוח הן החשופות ביותר לדמי ניהול משתנים, בעיקר בשל ההון הרב אותו הן מנהלות בפוליסות המשתתפות (קרן י'). לפי חישוב החברה, כל ירידה של אחוז אחד בתשואה עשויה להוביל לאובדן דמי הניהול משתנים שיהוו (לפני מס) כ– 1.3%-1.8% מההון העצמי של חברות אלה לעומת כ-0.4%-1.0% בשאר החברות.

לסיכום, כותבי הדוח סבורים כי "ההשפעות השליליות על חברות הביטוח כתוצאה מנגיף הקורונה מגדילות את סיכון האשראי שלהן, אך עם זאת אנו עדיין מעריכים כי חברות אלה הינן בעלות קיבולת ספיגת ההפסדים הולמת, סיכון נזילות נמוך מאוד ומח"מ התחייבויות ארוך המאפשר גמישות ניהולית גבוהה יחסית להתמודדות עם אירועי קיצון. בנוסף, פוטנציאל ייצור התשואה העתידי השתפר להערכתנו, כתוצאה מהזדמנויות שנוצרו בשווקים אל מול אופק השקעה ארוך טווח, כאשר התנודתיות תמשיך ללוות אותנו בטווח הזמן הקצר".