רשות שוק ההון מקלה את תהליך ניוד כספי פיצויים לחשבונות אישיים של העובדים

רשות שוק ההון מקלה את תהליך ניוד כספי פיצויים לחשבונות אישיים של העובדים

על פי תיקון לחוזר שפרסמה אתמול רשות שוק ההון, גם יועץ מס יוכל לאשר את נכונות הנתונים לצורך ביצוע הניוד מקופה מרכזית לפיצויים, עיקרי החוזר והתיקון לו מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

באוקטובר 2017 פרסמה רשות שוק ההון תיקון לחוזר "העברת כספים בין קופות גמל", אשר הסדיר לראשונה ניוד כספי פיצויים מקופות מרכזיות לפיצויים לחשבונות אישיים של עובדים בקופות גמל לקצבה.
בין יתר ההוראות בחוזר זה נקבעה חובה לקבלת אישור רואה חשבון כתנאי לביצוע העברת הכספים.

לנוכח פניות שהגיעו לרשות שוק ההון בדבר פער הקיים בין חוזר זה לבין חוזר של רשות המיסים העוסק בתשלומים של כספים עודפים למעסיק (חוזר מס הכנסה 2017/4 שעניינו "יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים"), פרסמה אתמול רשות שוק ההון תיקון לחוזר כאמור, במסגרתו בוצעו שינויים לעניין תוכן האישור הנדרש בטופס אותו מעביר המעסיק לקופת הגמל, וכן מתן אפשרות ליועץ מס למסור אישור מטעם המעסיק לקופת הגמל.

להלן סיכום עיקרי החוזר המקורי, לרבות השינויים שפורסמו אתמול, כפי שהובאו על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה.

הגדרות:

עובד 2007–  עובד של מעסיק שיש לו קופה מרכזית לפיצויים, אשר התחיל לעבוד אצל המעסיק לפני 2008 ועדיין מועסק אצל אותו מעסיק.

חשבון אישי חשבון על שם עובד 2007 בקופת גמל לקצבה.

תקרת העברה לעובדי 2007 – מכפלה של 110% ב: חבות פיצויים לעובדי 2007 לפי חוק פיצויי פיטורים, בניכוי סכומי פיצויים שיש להם בחשבונות אישיים, שמקורם בהפקדות של אותו המעסיק.

פירוט הוראות:

מעסיק רשאי לנייד כספי פיצויים מקופה מרכזית לפיצויים לחשבון אישי אם התקיימו כל התנאים הבאים:

  1. סכום ההעברה לכלל העובדים – סכום ההעברה לכלל עובדי 2007 לא יעלה על תקרת ההעברה לעובדי 2007.
  2. קבלת פרטים – הגוף המוסדי נדרש לקבל מהמעסיק את הפרטים הבאים:

א. פרטי העובדים שיש לנייד לחשבונותיהם האישיים כספים.

ב. סך סכום ההעברה שיש לנייד לחשבונותיהם האישיים של עובדי 2007.

ג. הצהרה כי סכום ההעברה עומד בתנאים שנקבעו בהוראות חוזר זה.

ד. אישור כי העובד אשר הכספים מועברים לחשבונו האישי הוא עובד 2007.

ה. אם הגוף המוסדי מנהל קופות מרכזיות לפיצויים, אך אינו מנהל קופת גמל לקצבה, נדרש לקבל את פרטי החשבונות האישיים של העובדים, שאליהם מפקיד המעסיק כספים במועד העברת הבקשה לקופות מרכזיות לפיצויים.

  1. הצהרת מעסיק – על המעסיק למסור לגוף המוסדי הצהרה לפיה כל הפרטים שנמסרו כמפורט בסעיף 2 לעיל מלאים, נכונים ומדויקים לתאריך חתימתו על המסמך, וכי ידוע לו כי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה או מסירת פרטים לא נכונים.
  2. הצהרת מייצג המעסיק – על מייצג המעסיק למסור לגוף המוסדי הצהרה לפיה סייע למעסיק בעריכת הפרטים שנמסרו לגוף המוסדי כאמור בסעיף 2 לעיל, וזאת בהתבסס על ההצהרות והמסמכים שהוצגו בפניו. יודגש כי מייצג לעניין זה הינו מי שרשאי לייצג בהתאם לסעיף 236 לפקודת מס הכנסה. כך למעשה גם יועץ מס יהיה רשאי להיות מייצג עבור מעסיק בעל עסק עצמאי שאינו חברה בע"מ.
  3. סכום העברה לעובד – הסכום שמעסיק יהיה רשאי להעביר לחשבון אישי של העובד יהיה מכפלה של אלה:

א. היחס שבין חבות הפיצויים לעובד לבין החבות של המעסיק לכלל עובדי 2007.

ב. סך היתרה בקופה מרכזית לפיצויים, אך לא יותר מתקרת העברה לעובדי 2007.

לדוגמה: אם החבות לעובד היא 10 אלף שקל מתוך חבות כוללת לכל עובדי 2007 על סך 100 אלף שקל והיתרה בקופה מרכזית לפיצויים 70 אלף שקל, אזי ניתן יהיה להעביר לחשבון האישי של העובד 7 אלף שקל (10%*70,000 שקל).

  1. העברת הכספים:

א. אם לעובד היה חשבון אישי באותו גוף שמנהל את הקופה מרכזית לפיצויים, הכספים יועברו לחשבון זה. אם לא היה לעובד חשבון כאמור – על אותו גוף מוסדי לפתוח חשבון אישי חדש בקופת גמל לקצבה שבניהולו ולהעביר אליו את הכספים תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה מהמעסיק. לעניין זה יודגש כי אין צורך בטופס הצטרפות של העובד.

ב. אם הגוף שמנהל את הקופה מרכזית לפיצויים לא מנהל קופת גמל לקצבה, אזי עליו להעביר את הכספים לחשבון האישי אליו מפקיד המעסיק באופן שוטף.

דוגמה מסכמת למעסיק שסך הצבירה בקופה מרכזית לפיצויים עומדת על 150 אלף שקל