שלמה ביטוח בתקופה הטובה בתולדותיה: הכפילה ב-2019 את הרווח ורשמה רווח כולל של 123 מיליון שקל

שלמה ביטוח בתקופה הטובה בתולדותיה: הכפילה ב-2019 את הרווח ורשמה רווח כולל של 123 מיליון שקל

החברה חילקה לראשונה דיבידנד לבעלי מניותיה – 15 מיליון שקל

שלמה ביטוח בראשות המנכ"ל אורי אומיד רשמה ב-2019 רווחי שיא. החברה רשמה רווח כולל של 123 מיליון שקל, גידול של 100% לעומת 2018, בה נרשם רווח כולל של 62 מיליון שקל. על רקע התוצאות הטובות, החברה חילקה לראשונה דיבידנד לבעלי מניותיה – 15 מיליון שקל.

הגידול ברווח בתקופת הדוח, מציינת החברה בדוח, נובע בעיקר מעלייה משמעותית ברווחיות בהכנסות מהשקעות וברווחי האקווטי מחברה כלולה, שיפור משמעותי בתוצאות החיתומיות בענף רכב רכוש, וכן משחרור רזרבות בענף רכב חובה בסך כולל של כ-18 מיליון שקל בשייר (כולל חלק החברה בתוצאות הפול), כתוצאה מפס"ד בבית המשפט העליון בנוגע לשאלה לגבי שיעור ההיוון לפיצויים בנזקי גוף.

ברבעון הרביעי של 2019 רשמה החברה רווח כולל של כ– 37 מיליון שקל לעומת רווח כולל של כ-77 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-410%). החברה חילקה לראשונה בתולדותיה דיבידנד

בתחום רכב רכוש נרשם רווח כולל (לפני מס) בסך 75 מיליון שקל, גידול של 108%. השיפור ברווחיות ב-2019 נובע משיפור משמעותי בתוצאות החיתומיות של תחום הפעילות, שחרור של כ– 12.7 מיליון שקל בשייר של רזרבות בגין שנים קודמות  וכן גידול משמעותי ברווחי ההשקעות המיוחסים לענף.

בתחום רכב חובה נרשם רווח כולל (לפני מס) בסך 86 מיליון שקל, לעומת 50 מיליון שקל ב-2018 – גידול של 72%. הגידול ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקרו מהכנסות מהשקעות שיוחסו לענף רכב חובה.

בהתייחסות למגיפת הקורונה, מציינת שלמה כי התפרצות הנגיף והופעתו בישראל מעיבה על השווקים הפיננסיים בארץ ובעולם בשל הפגיעה בפעילות הכלכלית הגלובלית. אולם, "נכון למועד הדיווח לא ניכרת השפעה מהותית של התפשטות הנגיף על פעילות החברה, יכולותיה או איתנותה הפיננסית".

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח: "2019 הייתה שנת שיא בפעילותה של שלמה ובאה לידי ביטוי ברווחיות שיא, בתשואה להון חריגה לענף המתקרבת ל-40% ובשיפור בכל הפרמטרים הכלכליים. החברה מציגה איתנות פיננסית גבוהה ביותר, מה שבין היתר אפשר לה לחלק דיבידנד בסכום של 15 מיליון שקל.  תוצאות אלה מבוססות, בעיקרן, על השיפור בתוצאות  החיתומיות, הבולטות במיוחד על רקע התחרות הגוברת בענף הרכב.

"לשמחתנו, הודות לשיתוף הפעולה של סוכני שלמה עם החברה הצלחנו להשיג גידול בפעילות בשיעור ניכר לשוק ויחד עם זאת לשמור על שיעורי רווחיות חיתומית שהם חריגים לענף הביטוח לשנה זו. ב-2019 זכינו להצטרפות של מאות סוכנים שבחרו לתת בנו אמון  ולהרחיב איתנו את הפעילות לטובת לקוחותיהם, מה שיבטיח את המשך הצמיחה בפעילות החברה. אני מבקש להודות לסוכני החברה ולעובדיה אשר תמיכתם באה לידי ביטוי ביתר שאת בימים אלה, בהם אנו נוקטים בכל האמצעים על מנת להמשיך ולתת שירות מיטבי ללקוחות שלנו, סוכני הביטוח והמבוטחים, ולסייע להם ככל שניתן להתמודד עם אתגרי התקופה".