Marsh ישראל זכתה במכרז של ענבל לביטוח הרכוש של מדינת ישראל

Marsh ישראל זכתה במכרז של ענבל לביטוח הרכוש של מדינת ישראל

מארש תלווה את חברת ענבל בבחירת מבטחי המשנה לביטוח רכוש המדינה, המוערך ב-24 מיליארד דולר, לתקופה של 5 שנים

רוצים להמשיך לקרוא?