Wesure בדרך לקבל רישיון מבטח בארה"ב; מתכננת להתחיל למכור ביטוחים לעסקים ב-2021

 Wesure בדרך לקבל רישיון מבטח בארה"ב; מתכננת להתחיל למכור ביטוחים לעסקים ב-2021

החברה מתכננת להקים בארה"ב סוכנויות במודל MGA שימכרו לבתי עסק פוליסות עסקיות, ביטוח לרכבי העסק וביטוח חיים לעובדי העסק. תפעיל לצורך כך את פאנל מבטחי המשנה שמלווה את החברה בפעילותה בישראל. בניגוד לרוב החברות בארה"ב, שפועלות בנישה ספציפית, Wesure מתכננת לפעול בצורה רב ענפית ורב ערוצית

רוצים להמשיך לקרוא?