מגדל משיקה מחדש שירות דיגיטלי המאפשר היוועצות עם רופאי משפחה וילדים בלי לצאת מהבית

מגדל משיקה מחדש שירות דיגיטלי המאפשר היוועצות עם רופאי משפחה וילדים בלי לצאת מהבית

החברה תאפשר הצטרפות מיידית לשירות ללא הצהרת בריאות וללא תקופת אכשרה, ניתן אישור מיוחד מהפיקוח למכירת כתב השירות זה כביטוח יסודי ולא רק כנספח למוצרי הבריאות

רוצים להמשיך לקרוא?