ביטוח חבויות – התחום היחיד שתרומתו לרווחיות שלילית / מאת חגי שפירא

ביטוח חבויות – התחום היחיד שתרומתו לרווחיות שלילית / מאת חגי שפירא

ברבעון הנסקר רווחי שוק ההון הגיעו לשיא של 247 מיליון שקל, שהצליחו רק להקטין במעט את שיעור ההפסד לעומת אשתקד. ביטוח חבויות, רבעון ראשון 2019

ביטוח חבויות הינו הקטן ביותר מבין ארבעת תחומי הפעילות ותפוקתו ברבעון הנסקר הגיעה לכדי 1.165 מיליארד שקל (1.098 מיליארד שקל ברבעון מקביל) – גידול של 6.1% המתבטא בכ-67 מיליון שקל. התחום מהווה 15.5% מתפוקת האלמנטרי ברבעון (1.165 מתוך 7.499 מיליארד שקל).
תפוקת החבויות עלתה אמנם מעבר לשיעור הצמיחה, אך היא עדיין בחוסר משמעותי אל מול הרצוי ובהתייחס לתוצאות החיתומיות לאורך זמן (בעיקר בחבות מעבידים וצד ג'). מדובר אכן על גידול מסוים בפרמיות הממוצעות אך מתברר שהוא אינו מספיק לצורך איזון או רווח בתוצאות המאזניות של התחום.
באשר לרווחיות, התחום הינו היחידי שמציג הפסד (כולל) של 14.8 מיליון שקל – שיפור ביחס לאשתקד (הפסד של 21.3 מיליון שקל). השיפור המזערי ביחס לאשתקד (6.5 מיליון שקל) מסביר היטב את גודל הבעיה החיתומית של התחום, שהרי רווחי ההשקעה הגיעו לשיא של 247.4 מיליון שקל (ולעומת 52.5 מיליון שקל ברבעון מקביל) ולא הצליחו להביא את התחום לרווח או איזון וכל ההצלחה היוצאת דופן של שוק ההון מתבטאת בהקטנת שיעור ההפסד הכולל בשיעור מזערי.
הירידה בעקום הריבית תרמה להפסד עקב הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות, אך היא הייתה צריכה להיבלע ברווחי שוק ההון הגדולים במיוחד של החברות ברבעון זה.
אם נשווה לתחום המתנהל דומה, ביטוח חובה – רווחי שוק ההון גרמו לרווחי שיא למרות ההשפעה של ירידת עקום הריבית והגידול של ההתחייבויות הביטוחיות בעקבותיו. המסקנה היא שמבחינה חיתומית קיימת הרעה ברוב החברות ולפיכך שיעור ההפסד בנטרול רווחי השקעה הגיע ל-262 מיליון שקל (לעומת הפסד של 73.2 מיליון שקל בלבד ברבעון מקביל).
רק בשלוש חברות קטנות בתחום זה נרשם בסעיף זה שיפור (רווח בנטרול רווחי השקעה) – AIG, שירביט וביטוח ישיר.
תרומת התחום לרווחיות האלמנטרי כרשום לעיל שלילית (הפסד 21.3 מיליון שקל מתוך רווח כולל של 758.2 מיליון שקל). תחום זה הינו היחידי שתרומתו לרווחיות שלילית.
מבחינת מבנה הרווחיות ולאורך זמן – עיקרו של ההפסד מתתי תחומים חבות מעבידים וצד ג' ולעומתם רווחים (לא גדולים) של אחריות מקצועית ומוצר.

גדולה – הראל

הרווחית – AIG

הראל היא החברה הגדולה ביותר ותפוקתה ברבעון 340 מיליון שקל המלווים בהפסד של 30 מיליון שקל (334 מיליון שקל ורווח של 3 מיליון שקל אשתקד) – גידול מזערי בתפוקה
ומעבר מרווח להפסד (הרעה בתוצאות של 33 מיליון שקל).
תפוקת החברה מהווה כ-30% מתפוקת כל החברות ולפיכך היא מובילה בגדול את תפוקת התחום. תת תחום אחריות מקצועית (כולל חלקה הגדול ב- Mal Practiceאחריות מקצועית לרופאים ולשאר גורמי הרפואה) – מהווה כ-60% מתפוקת החברה ברבעון. גם בהראל ולאורך זמן ההפסדים המצרפיים של חבות המעביד וצד ג' הם משמעותיים יותר מהמצרף הרווחי של חבות מקצועית ומוצר. התוצאות ברבעון הושפעו מרווחי שוק ההון גדולים במיוחד (55 מיליון שקל) שקוזזו עקב הגדלת התחייבויות שנבעו עקב ירידת עקום הריבית (66 מיליון שקל).
החברה השנייה היא איילון עם תפוקה של 174.2 מיליון ורווח מזערי של 4.8 מיליון שקל (176.5 ורווח של 8.2 מיליון שקל אשתקד) – תוצאות דומות לשנה החולפת, למרות הירידה הקטנה בשיעור הרווחיות (של 3.4 מיליון שקל). הרווחיות מהווה הישג ביחס לתוצאות השוק ובהתייחס לגודלה בתחום זה. לאיילון יש מעורבות ניכרת במגזר המוניציפלי וכן באחריות המקצועית לבעלי הצווארון הלבן (כולל סוכני ביטוח). החברה מדווחת על הרעה חיתומית הנובעת מתתי תחום חבות מעביד וצד ג' ולעומת שיפור בתביעות משנות חיתום קודמות באחריות מקצועית. בדיווח של החברה יש התייחסות להשפעה של שנות חיתום קודמות על דיווחי הרווחיות המתייחסים לשנת החיתום הנוכחית.
החברה השלישית היא הפניקס ותפוקתה 138.8 ורווח של 4.4 מיליון שקל (130.5 עם הפסד של 0.8 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 6.4% בתפוקה ומעבר מהפסד לרווח מזערי.
החברה הגדילה בצורה ניכרת את רווחי שוק ההון (43 לעומת 6 מיליון שקל) אך נשחקה בתוצאות החיתומיות ומהתפתחות לרעה בצד ג' וחבות מעבידים.
החברה הרביעית היא מנורה מבטחים החזקות עם תפוקה של 136.1 מיליון שקל ורווח של 7.4 מיליון שקל (121.1 והפסד של 4.5 מיליון שקל) – גידול של 12.3% ושיפור של 11.9 מיליון שקל בתוצאות. הגידול בתפוקה כתוצאה מהפרשי עיתוי במועד הפקה וחידוש פוליסות (גדולות בעיקר).
החברה הגדילה הכנסות מהשקעות (22.7 לעומת 6.1 מיליון שקל) ואף שיפרה תוצאות חיתומיות (3 מיליון), אך מנגד הגדילה התחייבויות עקב ירידת עקום הריבית (7 מיליון). בנוסף, דיווחה החברה על גידול בהפרשה הנובע מתקנות ההיוון (2 מיליון שקל).
החברה החמישית היא מגדל ותפוקתה 119.1 מיליון שקל, המלווים בהפסד של 14.6 מיליון שקל (100 מיליון שקל והפסד 38.6 מיליון). גידול של 19.1% בתפוקה ושיפור המתבטא רק בהקטנת ההפסד ב-24 מיליון שקל. הגידול ברווחי השקעה (45.8 לעומת 1.4 מיליון שקל) סייע רק להקטנת שיעור ההפסד ביחס לאשתקד, אך ההרעה החיתומית בתוצאות בשל התפתחות שלילית בצד ג'  (כולל הפסדים בשנת חיתום שוטפת), משאיר את החברה בהפסד חרף רווחי שוק ההון.
החברה השישית היא כלל ביטוח עם תפוקה של 91.6 מיליון שקל ואיזון (רווח מזערי של 0.05 מיליון שקל) – ירידה קלה בתפוקה לעומת אשתקד (93.3 מיליון) וירידה ברווחיות של 14.9 מיליון שקל. למרות השיפור בשוק ההון (רווח של 25.6 לעומת 7.8 מיליון) החברה הגדילה הפרשות ב-13 מיליון שקל בגין וינוגרד (אשתקד הייתה  מגמה הפוכה – הקטינה 12 מיליון שקל). בנוסף, הרעה בצד ג' – כל זה הביא במצרף לירידה ברווחיות של כ-14 מיליון שקל.
תפוקת שש הגדולות (5 הגדולות ואיילון) כ-1 מיליארד שקל והן מהוות 85.8% מתפוקת החברות.
ניתן לומר שתפוקת האחרות אינה משמעותית וכמעט ואינה משפיעה על התוצאות.
שוק הביטוח בחבויות שייך בעיקרו ל-6 הגדולות.
החברות הכשרה (מקום 7) עם תפוקה של 59.5 מיליון שקל וגידול 18.4%, ביטוח חקלאי (מקום 8) עם תפוקה של 51.5 מיליון שקל וקיטון של 0.8% ו-AIG (מקום 9) עם תפוקה של 38.6 מיליון שקל וגידול של 41.2%. הן מייצרות ביחד כ-149.6 מיליון שקל המהווים כ-12.8% מתפוקת החברות.
באשר לרווחיות, יש לציין את התוצאות של AIG והכשרה ששופרו השנה כאשר AIG מצליחה להיות הגורם הרווחי ביותר בתחום זה ברבעון, עם רווח של 10 מיליון שקל בלבד. עיקר הרווח של AIG מפעילותה באחריות מקצועית, כולל אחריות דירקטורים (שיפור ניכר לעומת אשתקד, כולל גידול בתפוקה).
החברות האחרות (ביטוח ישיר, שירביט ושלמה) מייצרות ביחד כ-1.3% מתפוקת התחום (כ-16 מיליון שקל) ולפיכך אינן משפיעות על הפעילות ו/או על התוצאות. עיקר תפוקתן בתחום לצורך מתן מענה לפרק החבויות בביטוחי הדירות ומקצתה לפעילות עסקית (כולל הנדסי) זעירה.
ביטוח ישיר (מקום 10) – תפוקה של 7.7 מעליון שקל ורווח של 2.1 מיליון שקל.
שירביט (מקום 11) – תפוקה של 6 מיליון שקל ורווח 1.1 מיליון שקל.
שלמה (מקום 12) – תפוקה 2.3 מיליון והפסד של 212 אלף שקל.
החברות החדשות ליברה ו-וישור אינן פעילות בתחום זה.

סיכום

תחום החבויות מתאפיין ברמת רזרבות גבוהה יחסית הנובעת מהפרשי הזמן בין קבלת הפרמיות ועד השלמת הטיפול בתביעות התלויות.
אי לכך, לתוצאות רווחי שוק ההון השפעה ניכרת על התוצאות בענף זה (בדומה לביטוח חובה).
ברבעון הנסקר רווחי שוק ההון הגיעו לשיא של 247 מיליון שקל שהצליחו רק להקטין במעט את שיעור ההפסד לעומת אשתקד. זאת, עקב השפעות אחרות שליליות שהשפיעו על התוצאות ובעיקרן ירידת עקום הריבית (שהגדיל התחייבויות ביטוחיות) והרעה בתוצאות החיתומיות (ברוב החברות) של צד ג' וחבות המעביד בעיקר.
העובדה ששוק הון חיובי במיוחד לא מצליח לאזן (שלא לדבר על רווח) צריכה לאותת לחברות שיש לבצע מהלכים אחרים ומהירים על מנת להתאים את הפרמיות לסיכון, בעיקר בצד ג' וחבות המעביד. השוק סובל שנים רבות ממיעוט יצרנים הפעילים התחום זה.
העובדה ש-6 חברות שולטות על 85% ומעלה מתפוקת התחום מקטינה את התחרות בתחום זה עקב הריכוזיות ויש לכך השלכות גם על התחום העסקי (שהרי לכל עסק יש גם חבות).
הגידול של הכשרה עדיין מציב אותה הרחק מ-6 הגדולות ואילו ביטוח חקלאי עוסקת בעיקר בחידושי החבויות (והעסקים) של הקיבוצים. AIG פעילה (בקטן) רק בתחום אחריות דירקטורים ואחריות מקצועית, למרות שיש לה הכלים והמשאבים להיות בקדמת הבמה. החברות האחרות מוותרות מראש על האפשרות לגדול בתחום העסקי והחבויות, בעיקר בגלל החשש מהחבויות.
לאחרונה יש גידול בפעילות מבטחי המשנה, אך עדיין עיקר הפעילות בהגנה על החברות מפני נזקים גדולים (חוזי Excess of loss) ורק במקרים מסוימים וספציפיים קיימת פעילות אחרת ב ב-Quota Shaer.אין ספק שהתחום זקוק לשינוי ומהר ובעיקר בתתי תחום חבות מעבידים וצד ג'. תעריפי הביטוח בתחום זה חייבים להיות הגיוניים וללא קשר לרווחיות שוק ההון ו/או לרווחיות רכוש ואחרים.
יישום המלצות ועדת קמיניץ (החזרת ריבית ההיוון ל-3%) עשוי לשפר משמעותית את התוצאות בתחום החבויות ובביטוח חובה עוד השנה.

תוצאות תחום חבויות ברבעון I 2019, והשוואה ל-2018 (במיליוני שקלים)

תוצאות תחום חבויות ברבעון I 2018 (במיליוני שקלים)