הפרת "תנאי מוקדם" בביטוח עבודות קבלניות – מה דינה? / מאת יעקב קיהל

הפרת "תנאי מוקדם" בביטוח עבודות קבלניות – מה דינה? / מאת יעקב קיהל

החובה לבדוק מיפוי המיתקנים התת-קרקעיים באתר אינה רק פרי הוראות חוק או התנאה בפוליסה, אלא זו חובה מסתברת על פי חובת הזהירות הכללית המוטלת על מבוטחים גם בביטוחי חבות

רוצים להמשיך לקרוא?