התמודדות ביטוחית בימי הקורונה / מאת גדעון ארמן

התמודדות ביטוחית בימי הקורונה / מאת גדעון ארמן

לתחום הביטוח אין פתרונות ישירים להתמודדות עם הנזקים הנגרמים לעסקים עקב המגפה, אולם, חובה עלינו לבדוק את הביטוחים אותם אנו מקיימים, את הצרכים העדכניים ולראות איך ואם ניתן להתאימם למצב הדינמי והמשתנה השורר במשק

עוברים עלינו ימים לא רגילים שהשלכותיהם הכלכליות כבר מורגשות, ואין ספק שהן עוד צפויות להחמיר בעתיד הקרוב. אני מקבל אין ספור פניות בשאלה: איך מתמודדים עם השלכות המגפה בכל הקשור לתחום הביטוח?

לצערי, לתחום הביטוח אין פתרונות ישירים להתמודדות עם הנזקים הנגרמים לעסקים עקב המגפה שאופפת אותנו. אולם, חובה עלינו לבדוק את הביטוחים אותם אנו מקיימים, את הצרכים העדכניים ולראות איך ואם ניתן להתאימם למצב הדינמי והמשתנה השורר במשק.

ההמלצות שלהלן, הן כלליות בלבד, אינן מתייחסות למבוטח ספציפי ואינן באות להחליף או לגבור על יעוץ מקצועי על ידי יועץ או סוכן ביטוח אשר מכירים את המבוטח ואת צרכיו הספציפיים. כמו כן הן אינן ממצות את כל האפשרויות הקיימות למרות שהשתדלתי לגעת בדברים שהם מהותיים ושיכולים להיות רלוונטיים לרב המבוטחים.

בביטוח הרכוש, גם אם מדובר במקומות שנסגרו ו/או הופסקה הפעילות בהם לחלוטין, יש לשמור את הכיסוי הביטוחי לרכוש במלוא ערכו בערכי כינון (ערך רכישה מחדש כחדש). יש לצפות מעבר לסיכונים הרגילים והמקובלים, כי במידה שתהיה הדרדרות במצב האישי, הבריאותי ו/או הכלכלי של האזרחים, אנו עלולים להיות עדים חו"ח לאירועי מהומות והתפרעויות, לרבות פריצות, הצתות וביזה אשר ברב הפוליסות המקובלות מכוסים.

בהתייחס למלאי העסקי, במידה שקיים שינוי משמעותי בהיקפי המלאים המוחזקים בעסק, יש מקום להקטין את סכומי הביטוח הנקובים בפוליסה כדי לשקף את הערך הנוכחי של המלאי. יש להעביר לסוכן הביטוח את הסכומים העדכניים כדי לבצע שינוי בפוליסה ולקבל זיכוי בפרמיה.

מעבר לביטוחי הרכוש שדורשים התאמה למצב, קיימים ביטוחים רבים שהפרמיה בהם נקבעת לפי צפי פעילות לשנת הביטוח (בסיס הביטוח). לביטוחים אלה נכנסים ביטוחים כמו: ביטוח אבדן תוצאתי שמבוסס על הרווח הגולמי או אבדן ההכנסות ו/או עלות השכר הצפויים בשנת הביטוח. ביטוח חבות מעבידים אשר מבוסס על שכר העבודה השנתי או מספר העובדים הצפוי בשנת הביטוח. ביטוח חבות מוצר אשר מבוסס על מחזור המכירות שנתי או ערך העבודות הכולל הצפוי בתקופת הביטוח, ביטוח אחריות מקצועית המבוסס על מחזור עסקי או ערך עבודות כולל או מספר עובדים לפי מקצועות. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אשר מבוסס לעיתים על מחזור עסקי או על מספר מקומות מבוטחים. כך הדבר גם בביטוח לפי פוליסה פתוחה של עבודות קבלניות אשר מבוסס על מחזור עבודות צפוי בתקופת הביטוח. בכל הביטוחים הללו ודומיהם, יש לבצע הערכה מחדש של בסיס הביטוח, לפנות למבטחים ולדרוש הקטנת של הפרמיה בהתבסס על ההקטנה בבסיס הביטוח. חשוב לשים לב שבחלק מהפוליסות שפורטו לעיל, ייתכן, שקיימת בפוליסה קביעה, כי הפרמיה היא "פיקדונית ומינימאלית" (כלומר, הפרמיה היא לכאורה לא ברת החזר). למרות זאת יש לעמוד על כך, במצב המשק הנוכחי, שהמבטחים יתחשבו במצב ויבצעו את ההתאמה הנדרשת למרות מגבלה זו.

מעבר לביטוחים שפורטו לעיל יש לשים לב לביטוחים נוספים שיכולים להיות מושפעים מהמצב, כמו ביטוח עבודות קבלניות. ביטוחים אלה נערכים פר עבודה ספציפית ולמשך כל תקופת העבודות עד לסיומן. האמור להלן נכון גם לעבודות שדווחו והוכנסו לכיסוי במסגרת פוליסה פתוחה לביטוח עבודות קבלניות שהוזכרה לעיל. כאן חשוב לשים לב לכמה נקודות חשובות. ביטוח עבודות קבלניות אינו כולל סעיף ביטול. כלומר הוא ניתן לביטול אך ורק בעילות הקבועות בחוק חוזה ביטוח, כמו: אי תשלום הפרמיה או מעשה מרמה. אי יכולת הביטול חלה גם על המבוטח. גם המבוטח אינו יכול לבטל את הביטוח באופן חד צדדי. ביטול חייב שיהיה בהסכמה של שני הצדדים. מעבר לכך, הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה נפסק באופן אוטומטי במידה שמופסקת העבודה באתר העבודה לתקופת העולה על התקופה נקובה בפוליסה לעניין זה (בביטוח מסוג ביט ודומיו התקופה היא 90 יום). לפיכך, ובמידה שנקלע להפסקות עבודה העוברות את התקופה הזאת, יש לפעול מול המבטחים לארכת התקופה כפי שיידרש. לחילופין, יש לדאוג לביטוח אלטרנטיבי לאתר העבודות. ביטוח אש מורחב לעבודות שכבר בוצעו וכמובן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים.

מעבר לביטוחים אלה יש לשים לב לביטוחים נוספים שחשיבותם עולה ומתחזקת דווקא בימים טרופים אלה. כמו: ביטוח נאמנות עובדים. ביטוח שבא להגן על העסק מפני מעשי מעילה של עובדים. במידה שהמצב יחמיר, הסיכון נשוא הביטוח הזה בהחלט עלול להיות משמעותי וגבוה מהרגיל. או ביטוח אחריות נושאי משרה. ביטוח המכסה את אחריותם האישית של נושאי המשרה בחברה במקרה שתוגש נגד מי מהם תביעה אישית בגין מעשה או מחדל שלו בפעילותו כנושא משרה בחברה. החשיפה הקיימת היא בין השאר גם מול עובדים וספקים. המשבר הקיים בו עובדים רבים מפוטרים או מוצאים לחל"ת, וכאשר ספקים רבים אינם מקבלים את הכספים המגיעים להם, יוצר גידול משמעותי של החשיפה של נושאי המשרה לתביעות שתוגשנה נגדם באופן אישי. מכאן החשיבות הרבה של ביטוח זה בימים טרופים אלה. לכן חשוב ביותר, למי שמחזיק בביטוחים אלה, שישקול אפשרות להגדלת גבולות אחריות הנקובים בביטוח ומי שאין לו ביטוח כזה שישקול לרכוש אותו עכשיו. כמובן, במידה שהמבטחים יסכימו לעשות זאת בעת הזאת.

ואי אפשר שלא להתייחס לביטוח ביטול אירועים. למרות שהדיון בביטוח זה הוא במידה רבה בבחינת חכמה שלאחר מעשה. אולם אין ספק שאירוע מכונן כמו מגפת הקורונה הוא אותו דבר שמצביע על חשיבות הביטוח הזה לתעשיית האירועים אליה הוא מיועד. מדובר בביטוח שנועד לכסות את מפיק ו/או מבצע או משתתף באירוע למקרה בו האירוע יבוטל. זה הביטוח אשר בניגוד לביטוחים האחרים שהוזכרו לעיל, כולל כיסוי גם לביטול אירוע שנגרם עקב אירועים מהסוג אותם אנו חווים כיום.

חשוב ביותר לזכורכאשר העסק יחזור לפעילות, נקווה שבהקדםלהגדיל מחדש את סכומי הביטוח, גבולות האחריות ותחזיות המחזור הצפוי, כדי להתאים את הביטוחים להתפתחויות ולהימנע ממצבים של תת ביטוח או כיסוי ביטוחי מוגבל

והחשוב ביותר, נאחל לכולנו איחולי בריאות טובה, שנעבור את המשבר הזה בשלום, ושנצא ממנו חזקים ובמלוא כוחנו כדי לחדש את ימינו ועסקינו כקדם.

___________

הכותב הוא יועץ ביטוח