מגדל: רווח כולל של 131 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לאחר הפרשה של 1.4 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית

מגדל: רווח כולל של 131 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לאחר הפרשה של 1.4 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית

ברבעון השלישי של שנת 2019 רשמה החברה הפסד כולל לאחר מס בסך של 222 מיליון שקל * הרווח בתשעת החודשים הושפע מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות, ומאימוץ מודל הערכה מחדש למדידת קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה שקוזזו ברובם בעקבות השפעת ירידת הריבית בתקופה 

מגדל אחזקות מדווחת היום (יום ה') על רווח כולל של 131 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לאחר הפרשה של 1.1 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית. הרווח הושפע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות, על רקע עליות באפיקי המניות ואגרות החוב. כמו כן הרווח הושפע מאימוץ מודל הערכה מחדש של שווי קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה, אשר השפעתו על הרווח הכולל הסתכמה בכ-270 מיליון ש"ח (לאחר מס), וכן מעדכון (שבוצע ברבעון השני) באומדני החברה בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, לפיה שיעור ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק גוף יוותר על 3%, ובהתאם לכך קטנו ההפרשות בענפים אלו וגדל הרווח בסך כ-92 מיליון ש"ח (לאחר מס).

מנגד, ירידה ניכרת של עקום הריבית גרמה להגדלת ההפרשות בביטוח חיים ולקיטון ברווח בסך של כ-1,125 מיליון ש"ח (לאחר מס) ובביטוח סיעודי בסך של כ-228 מיליון ש"ח (לאחר מס). בנוסף, ברבעון השני חל גידול בעתודות ביטוח חיים בסך של כ-82 מיליון ש"ח (לאחר מס) בשל השפעת השינויים שבחוזר הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה.

ברבעון השלישי של 2019 רשמה החברה הפסד (לאחר מס) של 222 מיליון ש"ח אשר הושפע בעיקרו מירידה ניכרת של עקום הריבית אשר הביאה לגידול בהפרשות בתחום ביטוח החיים ולקיטון ברווח בסך של כ-632 מיליון ש"ח (לאחר מס) ובתחום הביטוח הסיעודי בסך של כ-228 מיליון ש"ח (לאחר מס). ההפסד האמור, קוזז בחלקו כתוצאה מעלייה ברווחים מהשקעות  שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, בעיקר על רקע עלייה בשערי אגרות החוב, וכן מאימוץ מודל הערכה מחדש של שווי קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה אשר השפעתו על הרווח הכולל הסתכמה בכ-270  מיליון ש"ח (לאחר מס).

תחומי פעילות

ביטוח חיים, פנסיה  וחיסכון ארוך טווח: בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-785 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-650 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד בתקופת הדוח הושפע בעיקרו מירידה ניכרת של עקום הריבית, וכן מהשינויים בחוזר הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה, אשר הביאו להגדלת ההפרשות בביטוח חיים.

החברה השיגה תשואה ריאלית ברוטו של 7.74% בפוליסות המשתתפות ברווחים ששווקו בקרן י' הישנה, אשר הביאה לרישום דמי ניהול משתנים בסך של כ-496 מיליון ש"ח לפני מס, לאחר כיסוי הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2018 בסך של כ-155 מיליון ש"ח, וזאת לעומת רישום דמי ניהול בסך כ-252 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה עלייה ניכרת לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בביטוח חיים חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.

בפנסיה, דמי הגמולים הסתכמו בכ-5.6 מיליארד ש"ח, עליה של כ-5%  לעומת התקופה המקבילה אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה הסתכמו נכון ליום 30.9.2019 בכ-75.6 מיליארד ש"ח.

בהעברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים חל קיטון והן הסתכמו בכ-1,143 מיליון ש"ח לעומת כ-1,624 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל מפעילות הפנסיה בקבוצה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2019 בכ-33 מיליון ש"ח לפני מס, לעומת כ-34 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדוח הושפע בעיקרו מעלייה בדמי הניהול בשל גידול בהיקף הנכסים המנוהלים, וזאת על אף ירידה בשיעור דמי הניהול הממוצעים, וכן מגידול ברווחי השקעות בתיק הנוסטרו, ומנגד מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות אשר בחלקו הינו חד פעמי.

בביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 נרשם הפסד כולל לפני מס בסך כ-165 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-75 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בתקופת הדוח נבע בעיקרו מירידת עקום הריבית אשר הביאה לגידול בהפרשות בסך של 347 מיליון ש"ח. ההפסד קוזז בחלקו בשל עלייה ניכרת ברווחים הריאליים מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות, וכן משיפור בתוצאות החיתומיות במרבית ביטוחי הפרט וכן בביטוחי הקולקטיבים.

ביטוח כללי:  הפרמיות ברוטו בביטוח כללי נותרו כמעט ללא שינוי והסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 בכ-1,895 מיליון ש"ח לעומת כ-1,921 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בפרמיות מביטוחי הרכב קוזזה ברובה בעליה בפרמיות מביטוחי עסקים גדולים.

הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עמד על כ- 350 מיליון ש"ח, לעומת רווח בסך של כ-34 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול ברווח הכולל בתקופת הדוח נבע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחי ההשקעות הריאליים וכן מפסיקת בית המשפט העליון בעניין ריבית המשמשת להיוון תגמולי ביטוח בשל נזק לגוף בנזיקין, לפיה שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על 3%.

על בסיס פסיקה זו, החברה עדכנה את אומדניה ובהתאם לכך הקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-140 מיליון ש"ח בשייר לפני מס.

מנגד, חל קיטון בתוצאות החיתומיות בשל הרעה בענף רכב חובה וירידה בתוצאות החיתומיות בענפי החבויות, אשר קוזז בחלקו בשל שיפור בענף רכב רכוש.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, מסר: "קיבלתי לידי חברה חזקה ומובילה אשר מתמודדת עם תקופה מאתגרת שמשלבת  סביבת ריבית נמוכה, הידוק הרגולציה בשנים האחרונות והתגברות התחרות. אני משוכנע בחוזקת החברה ויכולתה להמשיך להוביל את הענף, אנו שוקדים בימים אלה על בניית תשתיות ויכולות מתקדמות על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה, ושיפור הרווחיות וההתייעלות. בשנים הקרובות מגדל תמשיך להציע מוצרים חדשניים מותאמים ללקוח באמצעים מתקדמים ולשמר את מקומה כקבוצת הביטוח המובילה בישראל".