S&P מעלות: ההישענות של שלמה על מבטחי משנה מסייעת לחברה לשמור על רווחיות

S&P מעלות: ההישענות של שלמה על מבטחי משנה מסייעת לחברה לשמור על רווחיות

חברת הדירוג העניקה דירוג של +A שנשען על הריכוזיות הגבוהה של פעילותה בתחום ביטוחי הרכב, יחד עם הביצועים התפעוליים הטובים שלה. תחזית הדירוג יציבה לנוכח הערכות על המשך צמיחת הפרמיות

דירוגה של שלמה יעמוד על A+ עם תחזית יציבה. כך קבעה חברת הדירוג S&P מעלות, בדירוגה הראשון של חברת הביטוח. על פי S&P מעלות, דירוג החברה משקף את נתח השוק הקטן שלה בתחום הביטוח הכללי בישראל ואת הריכוזיות הגבוהה של  פעילותה בתחום ביטוחי הרכב, יחד עם הביצועים התפעוליים הטובים שלה. כמו כן, דירוג החברה משקף את הונה הקטן שלה בהשוואה לסיכונים הביטוחיים – מה שמגביל, להערכת החברה, את יכולת ספיגת התנודתיות ברווחי החברה.
בחברת הדירוג סבורים כי ריכוזיות הפעילות בתחום ביטוחי הרכב וההישענות הגבוהה על כיסוי מבטחי משנה חושפים אותה לתנודתיות גבוהה יותר בהון וברווחיות בהשוואה למתחרות מקומיות גדולות ומגוונות יותר.
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכת S&P מעלות בנוגע להמשך צמיחת הפרמיות תוך שמירה על יציבות הרווחיות חיתומית, דבר שיתמוך בחיזוק ההון של החברה.
בחברת הדירוג מנתחים את מצבה של שלמה כך: קצב צמיחת הפרמיות המהיר של החברה הביא אותה להשתמש במידה רבה בכיסוי ביטוחי משנה, מאחר שבסיס ההון שלה צר ביחס לסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת. זאת בעיקר בשל היעדר צבירת רווחים משמעותית לאורך שנות הפעילות המעטות שלה בהשוואה למרבית החברות בענף.
שיעור כיסוי הפרמיות בביטוח משנה של החברה עמד בסוף 2018 על 56%, בהשוואה לממוצע ענפי של 30%.
החברה עובדת בעיקר מול מבטחי משנה גלובליים גדולים כגון  AXA XL ו-Swiss Re שאיכות האשראי שלהן איתנה. ההתחלקות בפרמיות עם מבטחי המשנה תמורת תשלום עמלות מסייעת לחברה לשמור על רווחיות ומפחיתה את דרישות ההון כתוצאה מהסיכונים הביטוחיים, אולם מנגד היא מייצרת, להערכת S&P  מעלות, תלות גבוהה בחתימה על הסכמי ביטוח משנה מיטיבים, בענף עם רווחיות חיתומית נמוכה ותנודתית. חברת הדרוג סבורה, שבשנים הקרובות צפויה החברה להפחית את השימוש בביטוחי משנה, תוך שהיא צוברת רווחים ומגדילה את בסיס ההון.