אושרה בקשה לתביעה ייצוגית: המבוטח לא רשאי לנהוג ברכב חלופי

אושרה בקשה לתביעה ייצוגית: המבוטח לא רשאי לנהוג ברכב חלופי

על פי מגיש הייצוגית, פוליסת הביטוח של איילון מעניקה כיסוי ביטוחי לרכב גם במקרה שנהג חדש נוהג בו. כאשר מתקבל רכב חילופי מתוקף הרחבת הביטוח, נשללת נהיגתו של הנהג החדש

בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו נדונה בקשתו של נוסרתי אביב שיוצג על ידי עו"ד אפרת אסף ואחרים כנגד איילון חברה לביטוח שיוצגה על ידי עו"ד תמי גרינברג ואחרים. פסק הדין ניתן בדצמבר 2019, מפי סגנית הנשיא, השופטת צילה צפת.

המבקש, עמית בארגון חבר משרתי קבע והגמלאים, רכש ביוני 2012 מהמשיבה פוליסת ביטוח לרכבו. הפוליסה כללה גם הרחבה לכיסוי ביטוחי לרעייתו של המבקש, אשר הייתה בעת רכישת הפוליסה "נהגת חדשה" ו-"נהגת צעירה" כהגדרתם בחוק.

במהלך תקופת הביטוח, מלאו לרעיית המבקש 24 שנים, והפוליסה שונתה כדי שתחול על כל נהג מעל גיל 24, תוך השארת ההרחבה שנרכשה ל"נהג חדש".

במסמך שכותרתו "ביטוח רכב מקיף למבוטחי 'חבר' – הרחבות ותנאים מיוחדים" פורטה ההרחבה, לפיה יינתן רכב חלופי למשך עד 20 ימים במקרה של גניבה או אובדן גמור לרכב. בנוסף לכך, גם במסמך "עיקרי ההטבות בביטוח מקיף רכב לחברי מועדון 'חבר' ", אשר פירט את עיקרי ההטבות שניתנו למבוטחי חבר, צוין כי במקרים של גניבה או אובדן גמור לרכב, יקבל המבוטח רכב חלופי.

בשנת 2013, היה רכבו של המבקש מעורב בתאונת דרכים שהתרחשה בזמן שרעייתו נהגה ברכב, ונגרם לרכב נזק של אובדן גמור. בעקבות כך, המשיבה העמידה לרשות המבקש רכב חלופי, באמצעות חברת ההשכרה אוויס, אך התברר למבקש, כי רעייתו לא הייתה רשאית לנהוג ברכב בשל הגבלות אוויס על נהגת חדשה.

לפיכך, פנה המבקש אל המשיבה בבקשה לאפשר לרעייתו לנהוג ברכב החלופי, אך המשיבה ענתה בשלילה וטענה, כי על פי תנאי חברת ההשכרה, נהג חדש לא רשאי לנהוג ברכב. לפיכך, הגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית לבית המשפט, בה טען בין היתר, כי הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי לרכב גם במקרה שנהג חדש נוהג בו, ללא ציון מגבלת נהיגה על ידי הנהג החדש או הצעיר.

את התובענה ביסס המבקש על מספר עילות תביעה: עילה מכוח חוק חוזה הביטוח, אשר קובע כי תנאי או סייג לחבות מבטח יפורטו בפוליסה סמוך לנושא שהם נוגעים לו או יצוינו בהבלטה מיוחדת. בנוסף, עילה לפי סעיף 55 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), האוסר על המבטח לתאר תיאור מטעה עסקת ביטוח המוצגת לפני מבוטח פוטנציאלי. בנוסף, טען המבקש עילות שונות מכוח חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים ופקודת הנזיקין. כמו כן, המבקש עתר לסעד כספי ולתיקון הוראות הפוליסה.

מנגד, המשיבה טענה כי יש לדחות את הבקשה. שכן, צוין בכתב השירות לרכב חלופי, כי הרכב החלופי יילקח מחברת השכרה, וכי על המבוטח יחולו כל הזכויות, ההגבלות והחובות החלות על שוכר רכב מחברת השכרה.

תחילה, התייחס בית המשפט לסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, הקובע כי תנאי או סייג לחבות המבטח יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא לו הם נוגעים, או יצוינו בהבלטה מיוחדת ואם לא יפעלו כך, המבטח לא יהיה זכאי להסתמך עליהם. כמו כן, בית המשפט ציין כי גם בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, עמדו על הצורך בהבלטת תנאים ומגבלות. לכן, קבע בית המשפט המחוזי שאת הסייגים לחבות בביטוח יש לפרט סמוך לנושא שהם נוגעים לו ובאופן ברור.

עוד הוסיף בית המשפט, כי המשיבה לא ציינה הגבלה מפורשת בנוגע ל-"נהג חדש" ברכב החלופי, וכי בהיעדר אמירה מפורשת בדבר הסייגים של חברת ההשכרה לגבי נהג צעיר/חדש, סביר להניח כי מבוטח שהוא נהג צעיר/חדש עלול לטעות ולחשוב כי בהתאם לתנאי הפוליסה יקבל רכב חלופי שיוכל לנהוג בו.

סוף דבר, בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה לאשר את התובענה הייצוגית וקבע כי הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה היא כל מבוטחי המשיבה שרכשו ממנה ביטוח רכב, הכולל הרחבת נהג חדש ו/או צעיר, ותנאי הפוליסה כללו הרחבה של קבלת רכב חלופי החל מיום ה-23 בנובמבר 2011 ועד למועד הגשת בקשת האישור אירע לרכבם מאורע המזכה את המבוטח בקבלת רכב חלופי, והנהג החדש/הצעיר שבשלו הרחיבו את הפוליסה לא היה יכול לנהוג בו.

עוד הורה המחוזי כי עותק מההחלטה יועבר לפיקוח על הביטוח.

בית המשפט המחוזי חייב את המשיבה בהוצאות המבקש ובשכר טרחת בא כוחו בסך של 40 אלף שקל.