התנאים לחריג לפיו המבטח לא ישפה את המבוטח בנזק הנגרם כתוצאה מרשלנות המבוטח או מכל אדם בשרותו / מאת ג'ון גבע

התנאים לחריג לפיו המבטח לא ישפה את המבוטח בנזק הנגרם כתוצאה מרשלנות המבוטח או מכל אדם בשרותו / מאת ג'ון גבע

המחלוקת בין הצדדים התמקדה בעניין הכיסוי הביטוחי שיש למבטחת בנסיבות העניין. המבטחת טענה, כי דין התביעה להידחות כי יש תחולה מלאה לחריג על פי הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?