חיזוק נוסף לגישה המהותית בנוגע לחידוש רישיון רכב

חיזוק נוסף לגישה המהותית בנוגע לחידוש רישיון רכב

אחד התיקונים המשמעותיים בטיוטה שפרסמה רשות שוק ההון בסוף אוגוסט השנה, הוא סעיף 8 לחוזר, לפיו חבות המבטח תחול "אם הנוהג ברכב היה בעל רישיון נהיגה בר תוקף ... במועד כלשהו במשך 10 השנים שקדמו למועד קרות תאונת הדרכים, ובלבד שבעת קרות מקרה הביטוח לא היה פסול מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה..."

רוצים להמשיך לקרוא?