הבורסה אישרה את הנפקת האג"ח של הכשרה

הבורסה אישרה את הנפקת האג"ח של הכשרה

מידרוג דירגה את הסדרה ברמה של Baa2 לאחר שציינה בנובמבר האחרון כי לחברה פרופיל סיכון טוב

המנהל הכללי של הבורסה אישר היום (יום ג') רישום למסחר של ניירות ערך והנפקת הסדרה החדשה של אג"ח סדרה 3 של הכשרה. גודל הסדרה הוא 105 מיליון שקל. על פי הכשרה, תזרים המזומנים שיגיע מההנפקה ישמש למחזור חוב קיים והגדלת ההון הרגולטורי המוכר.

עוד טרם קבלת האישור, חברת דירוג האשראי מידרוג קבעה דירוג של Baa2 באופק יציב (כושר החזרה בינוני ביחס לענף). דירוג האיתנות הפיננסית של הכשרה מגיע ל-A3.

בנובמבר שעבר תיארה מידרוג בדוח המעקב שלה את הדירוג של הכשרה כך: "דירוג החברה משקף פרופיל עסקי סביר, אולם מוגבל בגודלה של החברה ובפיזור קווי עסקים שאינו בולט לטובה ופוגם בנראות ההכנסות". במידרוג ציינו שהדירוג משקף פרופיל סיכון טוב, הנתמך בסיכון מוצרים נמוך יחסית, לצד חשיפה נמוכה ללקוחות גדולים, אולם מושפע לשלילה בשל תלות בעל השליטה בדיבידנדים לצורך שירות החוב.

עוד העריכו במידרוג, כי יכולת גיוס כספים ומיצוב כרית הונית הם מוגבלים מאוד עקב פוטנציאל רווח נמוך יחסית וצרכי שירות החוב של בעל השליטה. כרית הרווחיות נשחקה בשנים האחרונות ולהערכת מידרוג, צפוי המשך לחץ על הרווחיות בשל הסביבה העסקית המאתגרת.

להכשרה בהווה יש שתי סדרות אג"ח. סדרה א' בשווי שוק של 134 מיליון שקל, ריבית של 5.7%, שתיפרע ב-2025. סדרה ב' נסחרת בשווי שוק של 40.6 מיליון שקל, ריבית של 3.85% והיא תיפרע ב-2021. שתי הסדרות מדורגות ברמה של Baa2 על ידי מדרוג כפי דורגו מאז 2012.