הכשרה הפסידה 3.2 מיליון שקל ב-2017, לעומת רווח של כ-15 מיליון שקל ב-2016

הכשרה הפסידה 3.2 מיליון שקל ב-2017, לעומת רווח של כ-15 מיליון שקל ב-2016

המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מענף ביטוח כללי, בו נרשמה הרעה חיתומית, בעיקר בענף רכב חובה, עקב התפתחות שלילית של תביעות וירידה בהכנסות מהשקעות בתחום נדל''ן. המנכ"ל שמעון מירון: פעלנו בצורה אגרסיבית לטיוב התיק של רכב חובה - פעולה שהשפיעה לשלילה על התוצאות העסקיות

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה
צילוןם: יח"צ

הכשרה הפסידה 3.2 מיליון שקל בשנת 2017, לעומת רווח של כ-15 מיליון שקל ב-2016. כך מראה הדוח השנתי של חברת הביטוח שפורסם היום (ד') בבורסה. הפרמיות ברוטו שהורווחו על ידי הכשרה ב-2017 הסתכמו בכ-1.78 מיליארד שקל, לעומת רווח של 1.81 מיליארד שקל ב-2016, ירידה של 1.7%.

המעבר מרווח להפסד ב-2017 נובע בעיקר מענף ביטוח כללי, בו נרשמה הרעה חיתומית, בעיקר בענף רכב חובה, עקב התפתחות שלילית של תביעות וירידה בהכנסות מהשקעות בתחום נדל"ן בהשוואה ל-2016.

ההפסד הכולל של הכשרה בביטוח הכללי לשנת 2017 עמד על 17 מיליון שקל, לעומת הפסד של 3 מיליון ב-2016. הפרמיות שהורווחו ברוטו בתחום זה ב-2017 הן בסך של 1.1 מיליארד שקל, סכום דומה לזה שהורווח ב-2016. ברבעון האחרון 2017 הפסידה הכשרה בתחום הביטוח הכללי סכום של 29 מיליון שקל, לעומת הפסד של 8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016. הפרמיות ברבעון הרביעי עמדו על 269 מיליון שקל, לעומת 273 מיליון ברבעון המקביל ב-2016.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ירדו בשנת 2017 בכ-1.7% והסתכמו בכ-708.6 מיליון שקל לעומת כ-720.6 מיליון שקל אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו ברבעון הרביעי בכ-9.3% והסתכמו בכ-176.9 מיליון שקל  לעומת כ-161.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים הסתכם ב-2017 בכ-2.5 מיליון שקל לעומת רווח של כ-2.4 מיליון שקל אשתקד. ההפסד הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים הסתכם ברבעון הרביעי בכ-7.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.

חדשות נוספות

בהכשרה מסרו, כי "המעבר מרווח להפסד בענף ביטוח חיים בתקופת הדוח בהשוואה ל-2016 נובע בעיקרו מגידול בעמלות נפרעים והוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ-32 מיליון שקל, הנובעים מגידול בתיק החיסכון הטהור (בסט אינווסט) ובתיק הביטוחי. מנגד, נרשמה עלייה בהכנסות מדמי ניהול קבועים בסכום של כ-21.3 מיליון שקל. כמו כן, בתקופת הדוח נרשם גידול ברווח מהשפעות מסיכון (פרמיות ריסק בניכוי תביעות בשייר) של כ-13 מיליון שקל בהשוואה לאשתקד, שמקורו בגידול בפרמיה הנגבית ממבוטחים".

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה מסר עם פרסום הדוחות: "אנו מסכמים שנה של פעילות ענפה בכל אחת מזרועות הפעילות של החברה, שבאה לידי ביטוי בהשקת זרוע הדיגיטלית של החברה, בעסקאות מבטחי משנה ייחודיות, בחיתום איכותי ובניהול אחראי של תיק ההשקעות שלנו, ובהמשך – שיפור הרווחיות במוצרי רכב רכוש. אנו נמשיך לפעול ליישום האסטרטגיה שלנו שמתמקדת ברווחיות, מקצוענות ושירות, תוך התמקדות בתמהיל איכותי של תיק המבוטחים וחיתום מוקפד. בנוסף, השנה פעלנו בצורה אגרסיבית לטיוב התיק בענף רכב חובה – דבר שהשפיע לשלילה על התוצאות העסקיות כתוצאה מפעילות עבר. החברה צופה לסיום טיוב התיק והמשך שיפור התוצאות העסקיות והרווחיות".