מידרוג על האיתנות הפיננסית של איילון: קיים פוטנציאל לגידול הכנסות

מידרוג על האיתנות הפיננסית של איילון: קיים פוטנציאל לגידול הכנסות

חברת הדירוג מותירה על כנו את הדירוג של A2.il של החברה אך טוענת כי פוטנציאל הרווח מוגבל בשל גודלה של איילון. יחס ההון הנדרש מהחברה עומד על 116%

מידרוג מותירה על כנו את דירוג ה-A2.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של איילון בסקירתה האחרונה של החברה. במידרוג מסבירים, כי דירוג החברה משקף פרופיל עסקי סביר, שנתמך על ידי פיזור עסקי טוב ומאפשר גידול פוטנציאלי בהכנסות. אולם, מוסיפים בחברת הדירוג, הפוטנציאל מוגבל בשל גודלה של חברת הביטוח.
בסקירה של מדרוג נכתב כי "הדירוג משקף פרופיל סיכון טוב ביחס לדירוג ונתמך בסיכון מוצרים נמוך יחסית, אולם החשיפה ללקוחות גדולים עדיין גבוהה למרות מגמת שיפור מתמשכת. הפרופיל הפיננסי וכמות המזומנים הולמים וסבירים לדירוג. יחס הלימות משתפר גם הוא בשנתיים האחרונות. רווחיות החברה סבירה לדירוג, אך עודנה נמוכה וממשיכה להיות מושפעת במידה רבה מגורמים חיצוניים".
הסיכונים העיקרים אליהם חשופה החברה נובעים מסיכונים ביטוחיים בביטוח כללי ובפרט בענפי הרכב והחבויות וכן מסיכוני שוק בגין תיק הנוסטרו. יחס ההון הנדרש מהחברה עומד על 116%. על פי מדרוג, "הפער מהדרישה הרגולטורית מאפשר לחברה גמישות עסקית ופיננסית טובות, בייחוד ביחס למשטר ההון הקודם".
בתרחיש של מדרוג לשנים 2019-2020 קיים צפי לסביבה עסקית מאתגרת, שתמשיך להעיב על הענף ועל פוטנציאל ייצור הרווחים. ההשפעה תגיע מצמיחה בתוצר הכלכלי, שתתייצב על 3% בשנה בסביבת ריבית ואינפלציה נמוכות.
הדירוג של איילון מגיע על רקע שנה לא טובה בשוק ההון, בה שווי השוק של חברת הביטוח ירד ב-10% מתחילת השנה, מ-415 מיליון שקל ל-374 מיליון שקל. מתחילת השנה, המניה ירדה 5.8% (נכון ל-5 בנובמבר השנה).